“Green and Sustainability Business of His Majesty The King”

 “Green and Sustainability Business of His Majesty The King”
Spread the love

ดอยคำ ธุรกิจเพื่อการบูรณาการอย่างยั่งยืนเป็นธรรมกับทุกกระบวนการและทุกคนที่เกี่ยวข้อง

หากจะกล่าวถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ก่อตั้งขึ้นจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยแล้วละก็ ผลิตภัณฑ์ดอยคำ จาก บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ก็น่าจะเป็นสิ่งแรกๆ ที่หลายคนนึกถึง จากแนวพระราชดำริในการแก้ปัญหาความทุกข์ยากของราษฎร คือที่มาของผลิตภัณฑ์คุณภาพดีเยี่ยม รวมถึงแนวทางการทำธุรกิจที่เป็นธรรม ชื่อของ ‘ดอยคำ’ จึงเป็นที่จดจำและเข้าถึงทุกคน พร้อมตอกย้ำถึงการดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ส่งต่อถึงการสืบสาน รักษา ต่อยอด ที่ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องภายใต้การบริหารจัดการของ คุณพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเป็นต้นแบบองค์กรธุรกิจที่ดำเนินกิจการตาม ‘ศาสตร์พระราชา’ ควบคู่ไปกับการมุ่งพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน คุณพิพัฒพงศ์วางแนวคิดและทิศทางที่ดอยคำจะก้าวต่อไปทั้งในปัจจุบันและในอนาคตกับการดำรงไว้ซึ่งปรัชญาแห่งธุรกิจเพื่อการบูรณาการ อันมีทั้งความยั่งยืนและเป็นธรรมกับทุกกระบวนการ ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นับเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

จุดเริ่มต้นของการเข้ามาทำงานกับดอยคำ

พิพัฒพงศ์ : หลังจากสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ผมกลับมาทำงานที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในขณะนั้นจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริให้สำนักงานทรัพย์-สินฯ รับมอบทรัพย์สินและหนี้สินของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง 4 แห่ง จากโครงการหลวง ในปี 2537 มาจดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบ ‘บริษัทจำกัด’ ขึ้น โดยผมเพิ่งกลับจากเมืองนอก และเข้าทำงานที่สำนักงานทรัพย์สินฯ ซึ่งผู้อำนวยการฯ ในขณะนั้น มอบหมายให้ผมมาช่วยงานในตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ จนกระทั่งปัจจุบันผมดำรงตำแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ครับ

แนวทางของดอยคำที่น้อมนำการทรงงานของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ มีรูปแบบใดบ้าง

พิพัฒพงศ์ :อย่างแรกสุดเลย คือ ความจริงใจ เราทำทุกอย่างบนพื้นฐานของความจริงใจ ถ้าคุณบริสุทธิ์ใจในสิ่งที่คุณทำ ไม่คิดจะหลอกลวงกัน ก็จะสะท้อนออกมาในรูปแบบผลลัพธ์ปลายทาง สินค้าดอยคำทุกอย่างนั้นราคาเป็นธรรม ทุกคนที่อยู่ในห่วงโซ่จะได้รับผลอย่างเท่าเทียม เช่น น้ำผึ้งดอยคำ ทุกขั้นตอนนั้น มีคุณภาพด้วยการเลี้ยงผึ้งแบบบูรณาการ เอาคอนโดฯ ผึ้งไปตั้งไว้ในแปลงลำไยที่ปลอดสาร ผึ้งช่วยผสมเกสรต้นลำไย และให้น้ำผึ้งจากเกสรดอกลำไย รวมถึงการเก็บเกี่ยวน้ำผึ้งด้วยกระบวนการธรรมชาติ ได้ทั้งน้ำผึ้งที่มีคุณภาพสูง และผลผลิตลำไยปลอดสาร นี่คือตัวอย่างการดำเนินธุรกิจของดอยคำ ที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

การบูรณาการของดอยคำที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรในกระบวนการผลิต

พิพัฒพงศ์ : เราลงทุนกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรอย่างมาก เป็นหลักเลยก็ว่าได้ เช่น ผลสตรอว์เบอร์รีเดิมทีเป็นสายพันธุ์ที่มาจากต่างถิ่นที่ไม่มีในเมืองไทย เราก็สร้างห้องทดลองเพื่อหาวิธีการเพื่อคัดสรรปรับแต่งสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย หากต้นแข็งแรงแล้ว ก็จะสามารถลดการใช้สารเคมีต่างๆ ได้

เราลงทุนในจุดนี้อย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาด้านการเกษตรอย่างบูรณาการที่สุด รวมถึงงานวิจัยต่างๆ ที่ได้ผลออกมาดี และจะนำไปทำเป็นบทความ (Journal) ตีพิมพ์ในวารสารเพื่อเผยแพร่ เราก็ยินดี อีกทั้งพืชพรรณที่วิจัยออกมาได้ ดอยคำก็ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นเฉพาะของดอยคำ เรายินดีที่จะแบ่งปันให้กับเกษตรกรนำไปปลูก ซึ่งเป็นการพัฒนาด้านการเกษตร และเพื่อสังคมอีกทางหนึ่งด้วย

นี่คือเหตุผลที่ทำให้ดอยคำเป็นบริษัทกิจการเพื่อสังคม ลำดับที่หนึ่ง

พิพัฒพงศ์ : ผมมองว่ามันเป็นการขับเคลื่อนกันจากทั้งสองทาง ดอยคำเองก็ดำเนินกิจการผ่านการพิสูจน์ตนเองมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะด้วยการดำเนินกิจการ จนถึงการผูกสัมพันธ์กับเกษตรกรเพื่อให้พวกเขามีรายได้ที่จะสามารถเลี้ยงตัวเองได้ เป็นรูปแบบ (Model) ที่ประสบความสำเร็จ

ถ้าไปดูงบประมาณของดอยคำ จะพบว่าราคารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในปีหนึ่งๆ นั้น สูงกว่าราคาตลาดทั่วๆ ไป ทั้งนี้ก็เพื่อกระตุ้นเกษตรกรให้เกิดการต่อยอดอย่างยั่งยืน รวมถึงการฝึกสอนและแนะนำการปลูกพันธุ์พืชชนิดต่างๆ แก่เกษตรกร เรียกว่าต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตนเอง ดังเช่นพระราชดำรัสของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 ที่ว่า ‘หน้าที่ใคร คนนั้นทำ’ เราก็แค่เพียงทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเท่านั้นเอง

คำจำกัดความของความเป็น ‘ดอยคำ’ ในมุมมองของคุณ

พิพัฒพงศ์ : ยอมรับว่าไม่เคยคิดอย่างจริงจังถึงสิ่งที่เรียกว่าคำจำกัดความ คิดแต่เพียงว่า ทำอย่างไรก็ตามที่ดอยคำจะรักษาสิ่งแวดล้อม และการดำเนินการเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์อย่างเหมาะสมเท่าที่จะสามารถทำได้ อาทิเช่น การปลูกเสาวรส ดอยคำก็สนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรทำโรงเรือนเล็กๆ เพื่อเพาะปลูกและเก็บเนื้อเสาวรสให้ได้มาตรฐาน HACCP เป็นการแก้ปัญหาเรื่องผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ พร้อมแนะนำข้อมูล ความรู้ต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรมากที่สุด เช่น การคว้านเนื้อเสาวรสด้วยมือจะได้เนื้อที่ใช้ได้เต็มร้อยและคัดคุณภาพดีเยี่ยม รวมถึงเปลือกเสาวรสที่เกิดจากการคว้านเนื้อ ก็แนะนำให้เอาไปเลี้ยงวัวนมต่ออีกทางหนึ่ง เป็นกระบวนการแบบการจัดการขยะเป็นศูนย์ (Zero Waste) ไม่มีขยะตกค้าง เกษตรกรก็ได้ประโยชน์ จะเรียกว่าเป็นแนวทาง ‘Think Green : Do Green : Go Green’ ก็ว่าได้

‘Think Green : Do Green :Go Green’ ของดอยคำในแง่รูปธรรมนั้น ดำเนินไปในแนวทางอย่างไรบ้าง

พิพัฒพงศ์ : นี่เป็นวาระใหญ่ของดอยคำเลยครับ เมื่อเราประกาศว่าจะดำเนินนโยบาย ‘Think Green : Do Green : Go Green’ ในปีนี้ ทุกฝ่ายก็รับแนวคิดมานั่งทำแผน ตั้งแต่ร้านค้าปลีกที่จะเปลี่ยนเป็นหลอดกระดาษก็ดี กล่องกระดาษเปลี่ยนเป็นลังที่สามารถใช้ใหม่ได้ก็ดี ไปจนถึงเปลี่ยนการบริการน้ำดื่มในห้องประชุม จากขวดน้ำพลาสติกมาเป็นเหยือกและแก้ว ของฝ่ายบริหารงานกลางก็ดี รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ ของฝ่ายออกแบบ ตลอดจนการลดการใช้เช็คของฝ่ายบัญชี เรียกว่าโครงสร้างทั้งหมดขององค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด

แนวทางการทำงานของดอยคำในส่วนของการสืบสาน รักษาและต่อยอดมีรูปแบบอย่างไร

พิพัฒพงศ์ : จริงๆ ดอยคำก็เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระผู้ทรงก่อตั้งบริษัทฯ เป็นหลักใหญ่และเป็นหัวใจสำคัญของพวกเราทุกคน แต่ทั้งนี้ก็มีการปรับปรุง พัฒนา และต่อยอดตามกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องคิดว่าจะสื่อสารออกไปอย่างไรเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการและยั่งยืน นำเอาวิธีการใหม่ๆ มาปรับใช้เพื่อให้ได้ผลดี รวมถึงการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจ ที่จะสามารถสืบสานงานต่างๆ ซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราทำมาอย่างต่อเนื่องด้วยกันทั้งสิ้น ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้บนฐานของความรู้ และความคิดต่างๆ เป็นแนวทาง เพราะผมเองก็ใช่ว่าจะอยู่ยืนยาว คนรุ่นใหม่ก็ต้องขึ้นมาแทนที่ ในยุคอีกยี่สิบหรือสามสิบปีข้างหน้าอาจจะไม่ใช่ในรูปแบบเหล่านี้เลยก็เป็นได้

ทำงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทมาถึงสองแผ่นดิน มีความกดดันบ้างหรือไม่

พิพัฒพงศ์ : ไม่เลยครับ ผมถือว่า ถ้าคุณดำเนินชีวิตอย่างไรให้ต่อเนื่อง คุณก็จะเป็นคนเช่นนั้น ทุกคนที่รู้จักผมจะรู้ดีว่า ในแง่ความคิด การปฏิบัติตน เราดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมาตลอด พร้อมนำมาปรับใช้ เช่นนั้นแล้ว ผมก็ไม่เคยรู้สึกกดดันอะไร

การเป็นธุรกิจเพื่อสังคมและการดำเนินกิจการเพื่อให้เกิดผลกำไร ขัดแย้งหรือสร้างความลำบากใจมากน้อยเพียงใด

พิพัฒพงศ์ : จริงๆ ต้องบอกว่าเป้าหมายของดอยคำไม่ได้ต้องการกำไรอะไรมากมาย เพราะส่วนหนึ่งดอยคำเป็นธุรกิจเพื่อสังคมด้วย อย่างในปีหน้า ที่ต้องคิดถึงเรื่องผลกำไรบ้าง ถ้าสามารถปิดได้ตามที่ตั้งไว้ แม้จะไม่ได้มากมายอะไร แต่มันก็จะเป็นข้อพิสูจน์ว่าแนวทางของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 นั้น สามารถปฏิบัติได้จริง เป็นหลักฐานว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนคืออะไร และคุณได้ส่งมอบสิ่งดีๆ คืนแก่เกษตรกรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการมากเพียงพอหรือยัง เราเอากำไรมาลงทุนเพิ่มเพื่อให้เม็ดเงินไหลไปสู่ระบบรากแก้วของสังคม ก่อให้เกิดประโยชน์ในองค์รวมมากเพียงพอหรือยัง นี่คือวิธีคิดแบบธุรกิจเพื่อสังคมอย่างแท้จริง

ดอยคำรักษาแนวทางสำหรับคนทุกกลุ่มอย่างไร

พิพัฒพงศ์ : คงต้องย้อนกลับไปที่ความจริงใจซึ่งได้กล่าวตั้งแต่ต้นนะครับ ของทุกอย่างของดอยคำนั้นยุติธรรมเสมอ ราคาสมเหตุสมผล และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างแท้จริง อาจจะมีบ้างในบางสถานการณ์ที่จำเป็นต้องขึ้นราคาสินค้าจากต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น แต่เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ก็กลับมาตั้งราคาให้สมเหตุสมผลตามเดิม ซึ่งไม่เป็นการง่ายเลย แต่ดอยคำก็ยึดมั่นในแนวทางเหล่านี้ กับความจริงใจ ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่เรามีให้กับสังคม

ดอยคำกับแนวทางในอนาคตที่กำลังจะมาถึง

พิพัฒพงศ์ : ผมคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้ว่า เวลาเปลี่ยนแปลงและเดินไป โครงการกว่า 4,000 โครงการของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 ก็อาจจะถูกลืมเลือนหายไปตามกาลเวลาบ้าง หากไม่มีคนสานต่อหรือพูดถึง ซึ่งในส่วนของดอยคำก็ต้องสืบสานงานด้านนี้ของพระองค์ท่านต่อไป เพราะพระองค์ท่านทรงสร้างดอยคำ เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคมในเรื่องของรายได้ การแก้ปัญหายาเสพติด แก้ปัญหาความคิดต่างทางการเมืองของคนในสังคมยุคนั้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นหลักฐานที่จะบอกต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ในรัชสมัยของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 ที่มีแนวคิดทุนนิยมเข้ามาอย่างหนักหน่วง พระองค์ท่านทรงสู้กับกระแสและความเปลี่ยนผ่านเรื่องเหล่านั้นได้อย่างไร และนี่คือสิ่งที่ผมมองไว้

ตลอดเวลากว่ายี่สิบปีที่ทำงานอยู่ที่ดอยคำ มีช่วงเวลาอันเป็นพิเศษสำหรับคุณบ้างหรือไม่

พิพัฒพงศ์ : บอกได้เลยว่า ทุกวินาทีที่ทำงานอยู่ที่ดอยคำ ไม่เคยมีช่วงไหนที่ไม่รู้สึกดีใจ ทุกวันที่ตื่น ทุกเวลาที่ทำงาน รู้สึกอยากมาทำงาน ทำงานแล้วมีความสุข เพราะผมดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทจริงๆ ในทุกวัน คิดอยู่ตลอดว่าจะทำสิ่งใด ก้าวต่อไปอย่างไร เพื่อให้ดอยคำติดอยู่ในความรู้สึกของผู้บริโภค ด้วยคุณภาพและความจริงใจที่เรามีให้ ขอเพียงผู้บริโภคได้รับรู้ และเลือกใช้สินค้าของดอยคำ ผมก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากแล้ว เรียกว่าเป็นทุกขณะจิตที่ทำงานเลยก็ว่าได้

พระราชดำรัสของล้นเกล้าฯรัชกาลที่ 9 ที่คุณนำมาปรับใช้ในการทำงาน

พิพัฒพงศ์ : สิ่งที่ผมใช้เป็นหลักยึด คือ พระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์มีพระราชกระแสรับสั่งว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ผมคิดว่าเป็นหลักในการที่พระองค์ท่านทรงทำทุกสิ่งทุกอย่างมาตลอดจวบจนวันที่เสด็จสวรรคต เป็นสาระหลักสำคัญเลยก็ว่าได้ ทรงทำเพื่อมหาชนชาวสยามในฐานะพระเจ้าแผ่นดินจริงๆ และนี่เป็นหน้าที่ ที่ต้องการความรับผิดชอบสูงมากต่อราษฎรกว่า 70 ล้านคน

พระองค์ท่านทรงเคยสอนเอาไว้ว่า การจะทำอะไรก็ตามให้ดูภูมิสังคมเป็นหลักประกอบกันด้วย เพื่อให้เหมาะสมและได้ประโยชน์สำหรับคนไทยที่สุด คิดและทำทุกอย่าง อย่างมีกระบวนทัศน์จนประสบความสำเร็จ ดังนั้น การแก้ปัญหาของพระองค์ คือ การแก้ทั้งองค์รวม เป็นการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ ซึ่งทรงทำมาตลอดพระชนม์ชีพกว่า 70 ปี

677 Reviews

Avatar
isoddendonems
1

130946 abella danger in she works you http://www.emailcaddie.com/tk1/c/1/dd4361759559422cbb3ad2f3cb7617e9000?url=https://tytporn.com/nude/146695-sneaking-a-peak-badoinkvr.php 88193 mom chubby big tits cougar housewife http://venio.ro/signUp?url=https://tytporn.com/nude/14860-samantha-if-i-can-send-you.php&slug=padurile-regale 38239 amazing blonde milf freepornfap http://vri-cnc.ru/forum/go.php?https://tytporn.com/anal/43937-come-check-out-more-british-tgirl.php 43654 interracial couple bbc anastasia lux assoholics http://seedsumo.infinityvip.com/tracker/index.html?t=ad&pool_id=1&ad_id=1&url=httpstytporn.comtits167727-bigtits-katrina-jade-int.php 61100 roman todd and travis http://rostov-na-donu.websender.ru/redirect.php?url=https://tytporn.com/shaved/140210-shaved-blonde-black-arya-fae-belas.php 153434 zuleidy top anal http://www.617area.com/urldirect.php?biz=160517&xurl=httpstytporn.comnude88733-kawaii-kitty-sgnow.php 21178 catie minx amateur model in white http://ipsa.blogsky.com/dailylink/?go=https://tytporn.com/sex/16030-sex-nf-busty-anna-bell-peaks.php&id=1 60829 cock crazy cory chase taking http://23.quarenafius.com/index/s1?diff=0&source=og&campaign=16004&content=frodit&clickid=fbxfmm2mxwi4uj0j&aurl=httpstytporn.commother45896-amazing-ryan-conner.php&an=&term=2710&site= 124378 august ames abella danger don tell http://www.bravopornstars.com/crtr/cgi/out.cgi?id=39&tag=top&trade=https://tytporn.com/nubiles/62329-nubiles-vanityvibe-marsha.php 162910 naughty cop shyla stylez gets http://758.dr521.cn/1/c/child_login?to=httpstytporn.comnude33341-gangbang-creampie-first-timers-empire.php 161628 silvia dellai fisted fucked http://nikolab.ru/links.php?go=https://tytporn.com/nude/167087-marica-se-kar.php 66581 naughty pornstar cindy hope involved http://www.vadesizhesap.net/wp-content/themes/fxinfinitytheme/git.php?url=https://tytporn.com/nude/26055-pirate-of-poopealand-ce-mer.php 1096 sex tushy chloe amour sugardaddy anal http://www.dalmex.ru/bitrix/redirect.php?event1=catalog_out&event2=uploadiblock25a25a427a23ba5582d0ab7bd037731d774.pdf&event3=x_150_en_sp.pdf&goto=httpstytporn.comnude18594-dream-team-xhamster.php 99286 shemale tranny seducers ariel torrents http://ptc-earn-bux.blogsky.com/dailylink/?go=https://tytporn.com/nude/97096-bdsm-in-fetsm.php&id=2 65298 japanese hana aoyama episode facesiting pinklips http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=tytporn.comasian97964-livegonzo-katsuni-asian-babe-enjoys-anal.php 46039 casting couch if you like sweet http://m.soida.co.kr/member/login.html?noMemberOrder&returnUrl=httpstytporn.comfucked140658-dungeon-dominance-and-blasting-with-dominatrix.php 9133 rule toes fingers anthro being watched http://tokyo-denso.com/?wptouch_switch=desktop&redirect=httpstytporn.compornstar102070-holly-hendrix-and-alissa-avni-painting.php 136346 body catsuit anzug wetlook stoff http://www.bestel.az/Product/Lang?lang=az-Latn-AZ&returnUrl=httpstytporn.compornstar78892-emily-willis-is-happy-to-take.php 78100 starring facial nitroflare channels audio format http://tripnote.jp/af/r?v=PC&un=article_detail_destination_merchandise&did=5152&aid=7280&a=booking&u=httpstytporn.comgirls106460-karup-private-collection.php 18571 feet worship femdom http://discomixes-ru.1gb.ru/forum/rd.php?https://tytporn.com/sex/143686-brazzers-gigi-allens-weekly-facial-metropolitan.php 90883 tushy i fucked my friends not http://mbreaselfstoragecom.spmd.mobi/analytics/hit.php?nocache=1465288305.149&r=cutepix.infosexriley-reyes.php&a=3&i=1507871&r2=httpstytporn.comfucked7762-hot-blonde-silvia-saint-gets-fucked.php 109326 save as ass young http://campaignbootcamp-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=14WX4YbvNsMBOnRllLcBxOyXqtEs18Zl0NNzh-o62BZs-0&key=YAMMID-56445938&link=httpstytporn.compornstar163245-brunette-teen-ashley-adams-starts-morning.php 62591 carla maria from penthouse http://www.rotule.net/cgi-bin/redirect.pl?url=https://tytporn.com/nude/116279-falcon-studios-pledge.php 129632 ryan mclane se corre http://www.meon.com.br/openx/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=1784__zoneid=492__cb=399276d561__oadest=httpstytporn.comwife48470-sami-stclair-leggy-wife-spices.php 155019 briana banks i a nymphomaniac like http://parliamenttutors-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=12ejA-pKnAdN3C3NQuzhkveggvFY4OfFS5JdAqv1SgGE-1599534263&key=YAMMID-19179785&link=httpstytporn.comlatina52332-latina-sex-tapes-latinasextapes-model-ass.php 158466 many of nude girl naked beach http://stockbridge.2day.uk/stockbridge/search/?url=https://tytporn.com/nude/140075-long-white-guipure.php 159449 nttthttly chttrtttt a gttmtt http://www.meteotirana.al/template/plugins/deviations/redirect.php?url=httpstytporn.comanal38046-sex-brazzers-viola-bailey-device-big.php 22719 shizuku kataoka natural maxiboobs jav http://www.otakuscan.net/Home/ChangeLang?region=en&returnLink=httpstytporn.comass117180-massage-ends-in-threesome-on-home.php 140974 pinkotgirls luana pachero paid http://www.die-engel-apotheken.de/startseite.cfm?c=706&forward=httpstytporn.comnude43791-save-as-exotic-wild.php&textid=3005&aa=1&cat=2&utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook 155827 sex tushy adria rae dd teen http://sender-005.cafe24.com/filter/clickDetecter.jsp?campaignID=18316&duplicationYN=Y&targetIndex=25404&encoding=yes&maillink=false&email=hawaiitourhanmail.net&url=httpstytporn.comhardcore76676-puma-swede-takes-a-hard-dick.php&linkID=323754&type=click

Avatar
isoddendonems
1

12473 sex spanking them spankingthem model boss document http://mirnov.ru/go/url=http://hkprice.info/teen/25958-young-lesbian-models-get-naughty-in-pool.php 21200 lia may nackt http://piccolo-house.com/player-embed/id/1991/?mp4=httphkprice.infocock27877-cactus-boy-tasty-teen-fucking.php&autoplay=1&loop=1&playpause=0&current=0&progress=0&duration=0&tracks=0&volume=0&fullscreen=0 24963 vintage star candy samples http://shamefool.com.xx3.kz/go.php?url=http://hkprice.info/babe/20989-wearehairy-ryisya-undresses-from-stockings-on-stairc.php 15435 rule anthro balls breasts chubby cum in pussy http://www.myuniversalimages.com/asp_scripts/pinterest.asp?pinterestUrl=cutepix.infosexriley-reyes.php&pinterestMedia=httphkprice.infowoman19477-miki-davidoff-on-jully-skrochowski-long-hair-styles-women-model.php&pinterestDescr= 19248 satin bloom beauty lucie http://drugoffice.gov.hk/gb/unigb/httphkprice.infoteen27831-green-sexy-top-abigail-teen-sex.php 13267 gabrielle gucci amazing tits http://6fxiim.yext-wrap.com/plclick?pid=PvouTRCLgy&ids=13786888&continue=httphkprice.infofuck16502-sabine-jemeljanova-nude-sexy-jihad-celebs.php&target=specialOffer 27070 dillion harper gorgeous teen with perfect body http://findingfarmsite.cloudapp.net/redir/?url=http://hkprice.info/teen/27438-rebel-lynn-tiny-girl-big-new-year-plans.php 21036 sexy blonde nancy nice tits pussy http://www.hd-nls.de/index.php?id=59&type=212&tx_newsletter_pi7uid=1223&tx_newsletter_pi7userid=236765&tx_newsletter_pi7link=hkprice.infoteen18041-horny-teen-bella-danger-gets-delicious-creampie-coed-cherr.php 17100 dominika private room coolios erotic babes man http://www.forkliftaction.com/session_redirector.asp?url=http://hkprice.info/panties/17827-goodfans-teddy-lingerie-women-one-piece-sexy-tulle-mech.php 20174 gisele love dev http://mfrankstubrepaircom.spmd.mobi/analytics/hit.php?nocache=1465027193.5255&r=cutepix.infosexriley-reyes.php&a=3&i=5327481&r2=httphkprice.infonude14434-danielle-sharp-blue-denim.php 26969 edition lola boots sex http://www.dvnlp.de/profile/gruppe/redirect/5?url=hkprice.infowoman14798-dalia-pussy-of-female.php 27170 silvie in hot blue bikini http://valentines.day.co.nz/go.aspx?s=33&u=http://hkprice.info/panties/28268-nice-alina-kravchenko-topless-red-lingerie-photoshoot-uhq.php 9312 nice teen yuki anal sex http://forum.glowing.com/link_redirect?target_url=http://hkprice.info/panties/22491-women-ass-on-the-floor-leotard-lying-front-back-looking-away.php 22583 beautiful teen krystal takes it up the ass sex pinflix http://www.fonh.gr/?ads_click=1&data=6505-16651-0-476-11&nonce=7d9692baba&redir=httphkprice.infopornstars15157-lindsay-marie-loves-to-show-off-her-tasty-body-digital-des.php&c_url=httpscutepix.infosexriley-reyes.php 3384 cute elena koshka petite http://xac-1.tlnk.io/serve?action=click&site_id=134002&url_web=httphkprice.infobikini14456-stefan-grosjean-by-itegily.php&3p=a_custom_669592118389657940&invoke_url_ios=awbaptisthealthbhsfamericanwell.com&invoke_url_android=awbaptisthealthbhsfamericanwell.com&sub_campaign=baptisthealth_cod_page 13575 ass nude sexy legs hot http://pansw.org.au/AcoraCMS/track.aspx?m=20200122091210_93186&c1=&c2=&o=--0--,trackopens,trackclicks&e=stephen.olsen@pansw.org.au&l=http://hkprice.info/black/23527-marley-brinx-blacked.php 19719 viki odintcova beauty long http://pp-as.ajoursystem.dk/Language/ChangeCulture?languageId=1&returnUrl=httphkprice.infoamateur864-amateur-bareback-fuckers-part.php 1472 welcome to old we have ton mature http://zintur.ru/away?http://hkprice.info/blonde/26088-wicked-alyssa-branch-wetandpissy-blonde-lokal.php 10079 tattooed emo amateur looks like wild fucking ride http://farmasius.com/Default?lang=es-ES&returnUrl=httphkprice.infodildo27250-flat-chest-silicone-love-dolls.php 16493 phoenix marie and lea lexis take black cock in their asses http://cftcpolicemunicipale.unblog.fr/?wptouch_switch=desktop&redirect=httphkprice.infopornstars24023-fast-times-fantasy-chloe-amour-johnny.php 4964 elles et moi nude ancensored http://fathead.affiliatetechnology.com/redirect.php?nt_id=1&URL=http://hkprice.info/pornstars/8164-emily-bloom-my-girl-by-eroticbeauty.php 15192 white cock afican anal http://bizberi.ru/redirect?url=http://hkprice.info/teen/21118-selina-eighteen-tiny-teen.php 7221 brandi mae is sexy muscle nympho http://lakesofwoodcounty.com/cgi-lurker/jump.cgi?doc-url=httphkprice.infopussy1867-lilly-lux-ass-pussy-labia-anus-shaved.php&format=gl.html&list=az-geocaching&utc=1049184319&sec=19&min=05&hour=0&mday=1&mon=4&year=2003 5742 met art in angel dreams http://www.planeta-metalla.com/bitrix/rk.php?goto=http://hkprice.info/blonde/19628-outdoor-beauties-lika-at-the-river.php 24963 vintage star candy samples http://zs.xiguaji.com/Service/Link/?url=http://hkprice.info/teen/27971-jade-amber-ice-cream-teen-tiny.php 24289 girls of playboy christine smith playmate exclusive december http://member.ocerp.com/login?acct_id=871&logo=cutepix.infosexriley-reyes.php&bg=httphkprice.infocock21754-ass-licking-and-cock-sucking-leads-to-bareback-fucking.php&font=333&lang=zh_TW&ret=httpscutepix.infosexriley-reyes.php&hash=e9cece8d9fff6e05ee84218528a3b44d1a741ab8e3160a2e9b7aed5da1253ccb&ga_code2=UA-84477382-3 21240 miss playboy playmates http://bekenez.ru/bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=uploadiblock10513b33971-f636-4c7f-a216-74dca22ef416.jpg&event3=13b33971-f636-4c7f-a216-74dca22ef416.jpg&goto=httphkprice.infotits26510-renata-busty-bathing-babes-and-pornsta.php 21297 style vibrating dong http://liskeard.2day.uk/Liskeard/search/?url=http://hkprice.info/bikini/19491-sexy-bikini-ruffle-prima-shoppen.php 4351 hot blonde babe enjoys anal sex with her boyfriend http://b2c-bg.tiens.com/changelanguage/2?returnurl=httphkprice.infonude18525-odette-delacroix-and-elle-alexandra.php 15989 amateur random various sluts http://www.cockpit.co.th/media_center/news/activity/?type=activity&id=1138&back=http://hkprice.info/babe/18052-ultimate-hot-twitch-girl-moments-feat-stpea.php

Avatar
isoddendonems
1

163151 teen young stand up nudes http://onlineturkeytrip.com/trigger.php?r_link=httpssophiacharms.xyzmodels126684-graceful-model-with-flexible-at-delicious.php 106549 amateur with a hot couple http://www.kyougokumakoto.com/st-manager/click/track?id=4666&type=raw&url=httpssophiacharms.xyznude164643-mistress-veruca-james-pegging-a-guy.php&source_url=httpscutepix.infosexriley-reyes.php&source_title= 164007 asian step sister squirts hard http://ivisiontoy.co.kr/shop/bannerhit.php?bn_id=26&url=httpssophiacharms.xyzamateur64643-amateur-seeking-elusive-labia.php 44489 sultry and lenna http://ktphone.co.kr/shop/bannerhit.php?bn_id=6&url=httpssophiacharms.xyzbabes186225-sasha-sparrow-volley-babe.php 183205 licentious brunette teen alasa nubiles convulsing http://ceti.astroempires.com/redirect.aspx?https://sophiacharms.xyz/lesbian/129544-nude-virgin-girls.php 86282 anal asians asian teen http://zendplace.pro/go?to=httpssophiacharms.xyzjapanese187719-javtube-japan-av-idol-tsubasa-honda.php&tt=1&tid=106&tn=1&r=httpscutepix.infosexriley-reyes.php 37030 know that girl tiffany watson http://www.seaofthieves.com/forum/imagechecker?src=https://sophiacharms.xyz/strips/187793-softcore-woman-strips-off-naked.php 189949 doublepenetration dp xx doublepenetra http://www.algerianhome.com/mountada/redirect-to/?redirect=httpssophiacharms.xyzwet184357-playboy-wet-and-wild-usa-special.php 140730 hotlegsandfeet rubbing repairman http://fr.unblock4you.xyz/index.php?cdURL=sophiacharms.xyzfucked15867-sister-forced-analforced-anal.php 78404 women wanting nsa sex naked http://cheminsdemotsetdepoesies.unblog.fr/?wptouch_switch=desktop&redirect=httpssophiacharms.xyznude165771-immorallive-chat-and-on-home.php 8265 arielsblog ariel phoenix tits bangroos http://youngertube.com/tp/out.php?fc=1&url=httpssophiacharms.xyzlesbian31356-extremely-hot-babe-esmeralda-loves.php 55945 slutty cam girl stella cox treats http://online.adservicemedia.dk/cgi-bin/click.pl?id=68508&pid=20972&deeplink=httpssophiacharms.xyzsexy35137-dimecityxxx-com-sexy-vixen-vanity.php 61842 horny nympho cheerleader april aniston goes http://www.networknorwich.co.uk/Publisher/AdvertTrackingHub.aspx?ad=559325&js=https://sophiacharms.xyz/models/175143-lena-anderson-model-blonde-pussy-shaved.php 154439 teens fucking young nubiles http://alwafd.news/ads/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=36__zoneid=12__cb=33e07d94ad__oadest=httpssophiacharms.xyzass58631-assh-lee-gets-that-juicy-ass.php 84137 big tits riding cock hardc http://library.sutd.edu.sg/sulb/Lib_TNC.asp?dest=https://sophiacharms.xyz/nude/36460-made-in-xspana-evilangel-ariana-cunilingus.php 26373 kinky ginger erin grey places http://news.only-1-led.com/?wptouch_switch=desktop&redirect=httpssophiacharms.xyzgirls164352-phecda-poison-ivy.php 110629 vanessa vaughn has fun with black http://www.adrianmooy.com/RSSRetrieve.aspx?ID=14261&A=Link&ObjectID=782036&ObjectType=56&O=httpssophiacharms.xyzanal18514-anal-heartbreakers-evil-angel.php 174078 corbin colby gets worship his cock http://www.hudito.nl/site/default.asp?Option=30&Id=62&Site=https://sophiacharms.xyz/japanese/71230-japanese-kaoru-yanagihara-scans-gf-exbii.php 172925 showing for cute babe http://www.osterbottenstidning.fi/ViewSwitcher/SwitchView?mobile=False&returnUrl=httpssophiacharms.xyzcock38628-lock-my-cock.php 43442 set natalia lobo http://mahdenoor.blogsky.com/dailylink/?go=httpssophiacharms.xyzwife73505-wife-nude-suntan.php&id=21 48966 team skeet for some cum starring http://damashnovin.blogsky.com/dailylink/?go=https://sophiacharms.xyz/babes/135818-babe-source-andreina-de-luxe-dee.php&id=7 660 showing for holly marie combs interracial http://jimenaamaya-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1hB9rcGAZGL9vKAbjnNUy9139h4NxWHNj7bCWMyIyBg4-109695&key=YAMMID-98988598&link=httpssophiacharms.xyzjapanese97371-amateur-japanese-mature-tomoe-asai.php 131422 nacho fucking mansion evil angel http://www.dressking.com/admin/hitcount.php?id=httpssophiacharms.xyzdress100084-stella-hot-is-slowly-undressed.php&adType=L&url=cutepix.info/sex/riley-reyes.php 12331 niharika konidela pussy fuck in standing http://smart60.ru/go.php?url=httpssophiacharms.xyzslut189788-exotic-slut-julia-chanel-enjoys.php 164671 dominika lick my toes by istripper http://wei.ltd.com/analyst/redirect?redirect=httpssophiacharms.xyzmodels28143-teen-horny-emily-bender-shelley-bliss.php 183131 laura lion gals laural http://miarroba.com/foros/visitar.php?https://sophiacharms.xyz/redhead/184398-envy-sancova-sex.php 67041 amy ried my sister hot friend http://nycbsurgeon.postbit.com.g3.kz/go.php?url=https://sophiacharms.xyz/hardcore/25574-couple-enjoys-screwing-hardcore.php 35932 first anal sex makes a sexy http://mbradfordinteriorscom.spmd.mobi/analytics/hit.php?nocache=1458157518.5608&r=cutepix.infosexriley-reyes.php&a=3&i=2029194&r2=httpssophiacharms.xyzftv173196-alyssa-ftv-blonde-busty-nude-strip.php 170150 sasha cane walked across field http://dematha-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1vkwinr4Ffac1PsKM0nONOy94_gnCtHSnl470VxJJg_4-620512398&key=YAMMID-16307111&link=httpssophiacharms.xyznude136157-ariel-rebel-dream-this-coed-cherry.php 175581 teen meerbusch hairy http://api.swiftype.com/api/v1/public/analytics/pc?engine_key=1byyzyzxQM-Y595mXFkG&doc_id=562c6af1e621f44342000079&_st_url=httpssophiacharms.xyzlesbian15382-helena-locke-and-another-bint-fuck.php&q=MyDarlingClementineJohnFord

Write a Review

247CityLife

247CityLife

Related post