“Green and Sustainability Business of His Majesty The King”

 “Green and Sustainability Business of His Majesty The King”
Spread the love

ดอยคำ ธุรกิจเพื่อการบูรณาการอย่างยั่งยืนเป็นธรรมกับทุกกระบวนการและทุกคนที่เกี่ยวข้อง

หากจะกล่าวถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ก่อตั้งขึ้นจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยแล้วละก็ ผลิตภัณฑ์ดอยคำ จาก บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ก็น่าจะเป็นสิ่งแรกๆ ที่หลายคนนึกถึง จากแนวพระราชดำริในการแก้ปัญหาความทุกข์ยากของราษฎร คือที่มาของผลิตภัณฑ์คุณภาพดีเยี่ยม รวมถึงแนวทางการทำธุรกิจที่เป็นธรรม ชื่อของ ‘ดอยคำ’ จึงเป็นที่จดจำและเข้าถึงทุกคน พร้อมตอกย้ำถึงการดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ส่งต่อถึงการสืบสาน รักษา ต่อยอด ที่ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องภายใต้การบริหารจัดการของ คุณพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเป็นต้นแบบองค์กรธุรกิจที่ดำเนินกิจการตาม ‘ศาสตร์พระราชา’ ควบคู่ไปกับการมุ่งพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน คุณพิพัฒพงศ์วางแนวคิดและทิศทางที่ดอยคำจะก้าวต่อไปทั้งในปัจจุบันและในอนาคตกับการดำรงไว้ซึ่งปรัชญาแห่งธุรกิจเพื่อการบูรณาการ อันมีทั้งความยั่งยืนและเป็นธรรมกับทุกกระบวนการ ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นับเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

จุดเริ่มต้นของการเข้ามาทำงานกับดอยคำ

พิพัฒพงศ์ : หลังจากสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ผมกลับมาทำงานที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในขณะนั้นจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริให้สำนักงานทรัพย์-สินฯ รับมอบทรัพย์สินและหนี้สินของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง 4 แห่ง จากโครงการหลวง ในปี 2537 มาจดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบ ‘บริษัทจำกัด’ ขึ้น โดยผมเพิ่งกลับจากเมืองนอก และเข้าทำงานที่สำนักงานทรัพย์สินฯ ซึ่งผู้อำนวยการฯ ในขณะนั้น มอบหมายให้ผมมาช่วยงานในตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ จนกระทั่งปัจจุบันผมดำรงตำแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ครับ

แนวทางของดอยคำที่น้อมนำการทรงงานของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ มีรูปแบบใดบ้าง

พิพัฒพงศ์ :อย่างแรกสุดเลย คือ ความจริงใจ เราทำทุกอย่างบนพื้นฐานของความจริงใจ ถ้าคุณบริสุทธิ์ใจในสิ่งที่คุณทำ ไม่คิดจะหลอกลวงกัน ก็จะสะท้อนออกมาในรูปแบบผลลัพธ์ปลายทาง สินค้าดอยคำทุกอย่างนั้นราคาเป็นธรรม ทุกคนที่อยู่ในห่วงโซ่จะได้รับผลอย่างเท่าเทียม เช่น น้ำผึ้งดอยคำ ทุกขั้นตอนนั้น มีคุณภาพด้วยการเลี้ยงผึ้งแบบบูรณาการ เอาคอนโดฯ ผึ้งไปตั้งไว้ในแปลงลำไยที่ปลอดสาร ผึ้งช่วยผสมเกสรต้นลำไย และให้น้ำผึ้งจากเกสรดอกลำไย รวมถึงการเก็บเกี่ยวน้ำผึ้งด้วยกระบวนการธรรมชาติ ได้ทั้งน้ำผึ้งที่มีคุณภาพสูง และผลผลิตลำไยปลอดสาร นี่คือตัวอย่างการดำเนินธุรกิจของดอยคำ ที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

การบูรณาการของดอยคำที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรในกระบวนการผลิต

พิพัฒพงศ์ : เราลงทุนกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรอย่างมาก เป็นหลักเลยก็ว่าได้ เช่น ผลสตรอว์เบอร์รีเดิมทีเป็นสายพันธุ์ที่มาจากต่างถิ่นที่ไม่มีในเมืองไทย เราก็สร้างห้องทดลองเพื่อหาวิธีการเพื่อคัดสรรปรับแต่งสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย หากต้นแข็งแรงแล้ว ก็จะสามารถลดการใช้สารเคมีต่างๆ ได้

เราลงทุนในจุดนี้อย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาด้านการเกษตรอย่างบูรณาการที่สุด รวมถึงงานวิจัยต่างๆ ที่ได้ผลออกมาดี และจะนำไปทำเป็นบทความ (Journal) ตีพิมพ์ในวารสารเพื่อเผยแพร่ เราก็ยินดี อีกทั้งพืชพรรณที่วิจัยออกมาได้ ดอยคำก็ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นเฉพาะของดอยคำ เรายินดีที่จะแบ่งปันให้กับเกษตรกรนำไปปลูก ซึ่งเป็นการพัฒนาด้านการเกษตร และเพื่อสังคมอีกทางหนึ่งด้วย

นี่คือเหตุผลที่ทำให้ดอยคำเป็นบริษัทกิจการเพื่อสังคม ลำดับที่หนึ่ง

พิพัฒพงศ์ : ผมมองว่ามันเป็นการขับเคลื่อนกันจากทั้งสองทาง ดอยคำเองก็ดำเนินกิจการผ่านการพิสูจน์ตนเองมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะด้วยการดำเนินกิจการ จนถึงการผูกสัมพันธ์กับเกษตรกรเพื่อให้พวกเขามีรายได้ที่จะสามารถเลี้ยงตัวเองได้ เป็นรูปแบบ (Model) ที่ประสบความสำเร็จ

ถ้าไปดูงบประมาณของดอยคำ จะพบว่าราคารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในปีหนึ่งๆ นั้น สูงกว่าราคาตลาดทั่วๆ ไป ทั้งนี้ก็เพื่อกระตุ้นเกษตรกรให้เกิดการต่อยอดอย่างยั่งยืน รวมถึงการฝึกสอนและแนะนำการปลูกพันธุ์พืชชนิดต่างๆ แก่เกษตรกร เรียกว่าต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตนเอง ดังเช่นพระราชดำรัสของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 ที่ว่า ‘หน้าที่ใคร คนนั้นทำ’ เราก็แค่เพียงทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเท่านั้นเอง

คำจำกัดความของความเป็น ‘ดอยคำ’ ในมุมมองของคุณ

พิพัฒพงศ์ : ยอมรับว่าไม่เคยคิดอย่างจริงจังถึงสิ่งที่เรียกว่าคำจำกัดความ คิดแต่เพียงว่า ทำอย่างไรก็ตามที่ดอยคำจะรักษาสิ่งแวดล้อม และการดำเนินการเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์อย่างเหมาะสมเท่าที่จะสามารถทำได้ อาทิเช่น การปลูกเสาวรส ดอยคำก็สนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรทำโรงเรือนเล็กๆ เพื่อเพาะปลูกและเก็บเนื้อเสาวรสให้ได้มาตรฐาน HACCP เป็นการแก้ปัญหาเรื่องผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ พร้อมแนะนำข้อมูล ความรู้ต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรมากที่สุด เช่น การคว้านเนื้อเสาวรสด้วยมือจะได้เนื้อที่ใช้ได้เต็มร้อยและคัดคุณภาพดีเยี่ยม รวมถึงเปลือกเสาวรสที่เกิดจากการคว้านเนื้อ ก็แนะนำให้เอาไปเลี้ยงวัวนมต่ออีกทางหนึ่ง เป็นกระบวนการแบบการจัดการขยะเป็นศูนย์ (Zero Waste) ไม่มีขยะตกค้าง เกษตรกรก็ได้ประโยชน์ จะเรียกว่าเป็นแนวทาง ‘Think Green : Do Green : Go Green’ ก็ว่าได้

‘Think Green : Do Green :Go Green’ ของดอยคำในแง่รูปธรรมนั้น ดำเนินไปในแนวทางอย่างไรบ้าง

พิพัฒพงศ์ : นี่เป็นวาระใหญ่ของดอยคำเลยครับ เมื่อเราประกาศว่าจะดำเนินนโยบาย ‘Think Green : Do Green : Go Green’ ในปีนี้ ทุกฝ่ายก็รับแนวคิดมานั่งทำแผน ตั้งแต่ร้านค้าปลีกที่จะเปลี่ยนเป็นหลอดกระดาษก็ดี กล่องกระดาษเปลี่ยนเป็นลังที่สามารถใช้ใหม่ได้ก็ดี ไปจนถึงเปลี่ยนการบริการน้ำดื่มในห้องประชุม จากขวดน้ำพลาสติกมาเป็นเหยือกและแก้ว ของฝ่ายบริหารงานกลางก็ดี รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ ของฝ่ายออกแบบ ตลอดจนการลดการใช้เช็คของฝ่ายบัญชี เรียกว่าโครงสร้างทั้งหมดขององค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด

แนวทางการทำงานของดอยคำในส่วนของการสืบสาน รักษาและต่อยอดมีรูปแบบอย่างไร

พิพัฒพงศ์ : จริงๆ ดอยคำก็เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระผู้ทรงก่อตั้งบริษัทฯ เป็นหลักใหญ่และเป็นหัวใจสำคัญของพวกเราทุกคน แต่ทั้งนี้ก็มีการปรับปรุง พัฒนา และต่อยอดตามกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องคิดว่าจะสื่อสารออกไปอย่างไรเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการและยั่งยืน นำเอาวิธีการใหม่ๆ มาปรับใช้เพื่อให้ได้ผลดี รวมถึงการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจ ที่จะสามารถสืบสานงานต่างๆ ซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราทำมาอย่างต่อเนื่องด้วยกันทั้งสิ้น ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้บนฐานของความรู้ และความคิดต่างๆ เป็นแนวทาง เพราะผมเองก็ใช่ว่าจะอยู่ยืนยาว คนรุ่นใหม่ก็ต้องขึ้นมาแทนที่ ในยุคอีกยี่สิบหรือสามสิบปีข้างหน้าอาจจะไม่ใช่ในรูปแบบเหล่านี้เลยก็เป็นได้

ทำงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทมาถึงสองแผ่นดิน มีความกดดันบ้างหรือไม่

พิพัฒพงศ์ : ไม่เลยครับ ผมถือว่า ถ้าคุณดำเนินชีวิตอย่างไรให้ต่อเนื่อง คุณก็จะเป็นคนเช่นนั้น ทุกคนที่รู้จักผมจะรู้ดีว่า ในแง่ความคิด การปฏิบัติตน เราดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมาตลอด พร้อมนำมาปรับใช้ เช่นนั้นแล้ว ผมก็ไม่เคยรู้สึกกดดันอะไร

การเป็นธุรกิจเพื่อสังคมและการดำเนินกิจการเพื่อให้เกิดผลกำไร ขัดแย้งหรือสร้างความลำบากใจมากน้อยเพียงใด

พิพัฒพงศ์ : จริงๆ ต้องบอกว่าเป้าหมายของดอยคำไม่ได้ต้องการกำไรอะไรมากมาย เพราะส่วนหนึ่งดอยคำเป็นธุรกิจเพื่อสังคมด้วย อย่างในปีหน้า ที่ต้องคิดถึงเรื่องผลกำไรบ้าง ถ้าสามารถปิดได้ตามที่ตั้งไว้ แม้จะไม่ได้มากมายอะไร แต่มันก็จะเป็นข้อพิสูจน์ว่าแนวทางของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 นั้น สามารถปฏิบัติได้จริง เป็นหลักฐานว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนคืออะไร และคุณได้ส่งมอบสิ่งดีๆ คืนแก่เกษตรกรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการมากเพียงพอหรือยัง เราเอากำไรมาลงทุนเพิ่มเพื่อให้เม็ดเงินไหลไปสู่ระบบรากแก้วของสังคม ก่อให้เกิดประโยชน์ในองค์รวมมากเพียงพอหรือยัง นี่คือวิธีคิดแบบธุรกิจเพื่อสังคมอย่างแท้จริง

ดอยคำรักษาแนวทางสำหรับคนทุกกลุ่มอย่างไร

พิพัฒพงศ์ : คงต้องย้อนกลับไปที่ความจริงใจซึ่งได้กล่าวตั้งแต่ต้นนะครับ ของทุกอย่างของดอยคำนั้นยุติธรรมเสมอ ราคาสมเหตุสมผล และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างแท้จริง อาจจะมีบ้างในบางสถานการณ์ที่จำเป็นต้องขึ้นราคาสินค้าจากต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น แต่เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ก็กลับมาตั้งราคาให้สมเหตุสมผลตามเดิม ซึ่งไม่เป็นการง่ายเลย แต่ดอยคำก็ยึดมั่นในแนวทางเหล่านี้ กับความจริงใจ ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่เรามีให้กับสังคม

ดอยคำกับแนวทางในอนาคตที่กำลังจะมาถึง

พิพัฒพงศ์ : ผมคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้ว่า เวลาเปลี่ยนแปลงและเดินไป โครงการกว่า 4,000 โครงการของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 ก็อาจจะถูกลืมเลือนหายไปตามกาลเวลาบ้าง หากไม่มีคนสานต่อหรือพูดถึง ซึ่งในส่วนของดอยคำก็ต้องสืบสานงานด้านนี้ของพระองค์ท่านต่อไป เพราะพระองค์ท่านทรงสร้างดอยคำ เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคมในเรื่องของรายได้ การแก้ปัญหายาเสพติด แก้ปัญหาความคิดต่างทางการเมืองของคนในสังคมยุคนั้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นหลักฐานที่จะบอกต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ในรัชสมัยของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 ที่มีแนวคิดทุนนิยมเข้ามาอย่างหนักหน่วง พระองค์ท่านทรงสู้กับกระแสและความเปลี่ยนผ่านเรื่องเหล่านั้นได้อย่างไร และนี่คือสิ่งที่ผมมองไว้

ตลอดเวลากว่ายี่สิบปีที่ทำงานอยู่ที่ดอยคำ มีช่วงเวลาอันเป็นพิเศษสำหรับคุณบ้างหรือไม่

พิพัฒพงศ์ : บอกได้เลยว่า ทุกวินาทีที่ทำงานอยู่ที่ดอยคำ ไม่เคยมีช่วงไหนที่ไม่รู้สึกดีใจ ทุกวันที่ตื่น ทุกเวลาที่ทำงาน รู้สึกอยากมาทำงาน ทำงานแล้วมีความสุข เพราะผมดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทจริงๆ ในทุกวัน คิดอยู่ตลอดว่าจะทำสิ่งใด ก้าวต่อไปอย่างไร เพื่อให้ดอยคำติดอยู่ในความรู้สึกของผู้บริโภค ด้วยคุณภาพและความจริงใจที่เรามีให้ ขอเพียงผู้บริโภคได้รับรู้ และเลือกใช้สินค้าของดอยคำ ผมก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากแล้ว เรียกว่าเป็นทุกขณะจิตที่ทำงานเลยก็ว่าได้

พระราชดำรัสของล้นเกล้าฯรัชกาลที่ 9 ที่คุณนำมาปรับใช้ในการทำงาน

พิพัฒพงศ์ : สิ่งที่ผมใช้เป็นหลักยึด คือ พระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์มีพระราชกระแสรับสั่งว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ผมคิดว่าเป็นหลักในการที่พระองค์ท่านทรงทำทุกสิ่งทุกอย่างมาตลอดจวบจนวันที่เสด็จสวรรคต เป็นสาระหลักสำคัญเลยก็ว่าได้ ทรงทำเพื่อมหาชนชาวสยามในฐานะพระเจ้าแผ่นดินจริงๆ และนี่เป็นหน้าที่ ที่ต้องการความรับผิดชอบสูงมากต่อราษฎรกว่า 70 ล้านคน

พระองค์ท่านทรงเคยสอนเอาไว้ว่า การจะทำอะไรก็ตามให้ดูภูมิสังคมเป็นหลักประกอบกันด้วย เพื่อให้เหมาะสมและได้ประโยชน์สำหรับคนไทยที่สุด คิดและทำทุกอย่าง อย่างมีกระบวนทัศน์จนประสบความสำเร็จ ดังนั้น การแก้ปัญหาของพระองค์ คือ การแก้ทั้งองค์รวม เป็นการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ ซึ่งทรงทำมาตลอดพระชนม์ชีพกว่า 70 ปี

677 Reviews

Avatar
isoddendonems
1

8718 giselle monet giselle http://minkone.jp/banner.php?type=image_banner&position=right&id=2&uri=https://fueldner.info/sexy/11722-nude-hailee-rain-hailee-rain.php 16084 russian amateur teen strip http://estetica-medica.org/home/cont_click.php?url=httpsfueldner.infogirl2074-cosmid-lillias-white.php&idcamp=167 13190 emma glover only opaques http://dockanshamnkrog.gastrogate.com/external/url/?href=httpsfueldner.infowoman21104-misha-d-boobs.php 7019 spice twins ero http://www.hoefnatuurlijk.nl/cgi-bin/switch.cgi?d=https://fueldner.info/model/1328-metart-hehara-lija.php 4571 saloma domai pussy http://gamespider.co.uk/redirect.php?retailer=0&deeplink=https://fueldner.info/ass/8590-jodie-gasson-boobs.php 10392 hegre art shako bathroom erotica http://mskaneatelesexcavationcom.spmd.mobi/analytics/hit.php?nocache=1465151973.2901&r=cutepix.info/sex/riley-reyes.php&a=3&i=963958&r2=https://fueldner.info/sex/4645-jennifer-jade-leah-francis-porno.php 13867 lisa sparkle porn pics http://fishki.net/click?httpsfueldner.infosexy21216-venice-lei-sepail.php 2045 kylie page 18 http://mpalmharboracrepaircom.spmd.mobi/analytics/hit.php?nocache=1465105728.608&r=cutepix.infosexriley-reyes.php&a=3&i=400234&r2=httpsfueldner.infosexy16657-willow-hayes-nude.php 3662 onlytease emma k secretaries http://byayc4.yext-wrap.com/plclick?pid=4J357MgkZj&ids=8737299&continue=httpsfueldner.infoerotic12917-zdenka-podkapova-sexy.php&target=specialOffer 4856 met art presenting maxine maxine high 0032 metartpresentin turboimagehost com16 http://meninojesusdepraga.org.br/?wptouch_switch=desktop&redirect=httpsfueldner.infobrunette2802-anabelle-brunette-nude.php 13967 roe yanks porno http://nanlangshe.com/go/?url=https://fueldner.info/pussy/2968-met-art-mira-a-pussy.php 11068 henrik purienne nude http://www.egypttoursclub.com/en/Home/ChangeCurrency?code=76&returnUrl=httpsfueldner.infosex17976-eva-jane-porn.php 19240 lovely anne ada http://oriqgqfl.preview.infomaniak.website/go/?url=https://fueldner.info/home/6399-nude-eufrat-stocking.php 13041 candice swanepoel hacker http://rmjhoa.org/ViewSwitcher/SwitchView?mobile=True&returnUrl=httpsfueldner.infosexy4386-nude-photo-hegre-capricehegrehegre-art.php 16957 ashton taylor nudenude http://york-ac-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1X0TNqeTa-i6WILVWoGn0Vnk75c_Vxiw5aKOdU8EVPKA-0&key=YAMMID-34687363&link=httpsfueldner.infoass14478-1818-18-18.php 19120 halena a porn http://www.stade-schuldt.net/buecher/?wptouch_switch=desktop&redirect=httpsfueldner.infotits8622-anya-fibby-irma-b-hilaryc.php 20719 pass the vibes nude http://technoportal.ua/jump/?url=fueldner.infoerotic17609-kira-noir-inthecrack.php 21443 geena mullins onlytease http://walkingtheriding.co.uk/login/?ReturnUrl=httpsfueldner.infoasian2403-india-reynolds-rosie-jones.php&vAction=fntUp 13057 chikita twistys porn http://fg474y.yext-wrap.com/plclick?pid=mqyJ7e32uU&ids=14382799&continue=httpsfueldner.infopussy14405-kendall-karson-solo-porn.php&target=specialOffer 9045 teen kasia teen kasiakasia http://m.yxmod.com/url.php?url=ZnVlbGRuZXIuaW5mbyUyZnRpdHMlMmYxMzkzOS1icml0dGFueS1zdG9sZW4ta2lzc2VzLnBocA== 18637 nice teens nude sunna http://alpineblisscouk.demo.site.mobi/analytics/hit.php?nocache=1449655005.2329&r=cutepix.infosexriley-reyes.php&a=3&i=5736265&r2=httpsfueldner.infolegs18982-cadey-mercury-footjob.php 2039 busty cassandra sex http://recettesdemamieladebrouille.unblog.fr/?wptouch_switch=desktop&redirect=httpsfueldner.infonude1079-peta-jensen-yoga.php 20020 kimberley garner leggy http://iarc.ifro.ir/admin/Portal/LinkClick.aspx?Value=https://fueldner.info/blonde/3217-police-uniform-sexy-blonde.php 3762 melena a 18 http://www.khoastore.ctcin.bio/out/?id=144058&link=httpsfueldner.infopussy18653-helene-metart-red-pussy.php 20913 alyssa reece virtuagirl http://www.howtotrainyourdragon.nl/notice.php?url=https://fueldner.info/panties/16120-lanie-morgan-panties.php 9420 japanese schoolgirl panty16 http://rusgear.com/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=httpsfueldner.infomilf9447-amy-anderssen-sex.php 21162 sofi shane met art real http://national.ojrq.net/c/30237/32263/1212?u=httpsfueldner.infosexy11217-lillianne-lilit-a.php 9897 lauren robson nude http://www.pgire.it/redirect_click.aspx?id=2712&url=https://fueldner.info/sexy/20994-emy-reyes-inthecrack.php 15075 czech casting pavla 2787 http://yoshiitowel.co.jp/?wptouch_switch=mobile&redirect=httpsfueldner.infoass6906-bexie-williams-ass.php 17169 nina elle naughty http://yahsiworkshops.com/pdfjs/web/viewer-tr.php?file=https://fueldner.info/girl/19455-clelia-nakedclelia-domai.php&mode=pageflip2&title=GRNMEZKATMANLARKTAP

Avatar
isoddendonems
1

55116 prime curves leila intimate girl http://www.comune.gargnano.bs.it/contnews.php?cod=629&url=httpsgalinka.infostrips108826-cute-beauty-natalia-starr-stripping.php 37488 beautiful busty leanne crow fan http://vzletim.ru/bitrix/rk.php?goto=https://galinka.info/nubiles/770-nubiles-naughty-coed-gets-a-hard.php 176916 vanessa goldi victoria kruz erotic http://www.topskylightroofing.com.my/Whatsapp?m=0&p=0ad09e68-3c73-4471-9a04-46a6cb4ead92&c=884d5e78-0c26-4690-a83c-051ee167ef69&url=https://galinka.info/old/162653-asian-asa-akira-cuckold-story-trainer.php 34648 abby flirts with http://www.iso-21500.es/sites/all/modules/pubdlcnt/pubdlcnt.php?file=https://galinka.info/nude/114340-connie-carter-beside.php&nid=391 164688 carmel exotic east babes http://lifton.2day.uk/search?url=https://galinka.info/pornstar/21715-antonia-and-candy-strong-licking-dildoing.php 67444 laura orsolya hungarian http://www.tigo.co.tz/?option=com_store_locator&task=storeSessions&format=RAW&tmpl=component&from=https://galinka.info/pornstar/174535-showing-for-nicole-sweet.php&tmstmp=1583798203&logout=1 40520 older mature chubby pussy http://simsbit.mforos.mobi/visit/?https://galinka.info/nude/96982-showing-for-brittany-shae.php 134932 amazing amy topless at beach http://bavaria.shipsnetwork.com/ja/sabisu/?adreforw=httpsgalinka.infopanties34162-janessa-brazil-panties-cotton-saddle-girls.php&aiid=478 53187 babe gets tied up and fucked http://www.speedmap.waiblingen.de/cgi-bin/perl/zoom-link.pl?GK=35233775414583_dreieck&vonWo=&url=httpsgalinka.infonude78077-aletta-ocean-takeover.php&ziel=&text=&ID= 21210 sexy blonde cougar julia ann rides http://css-zona.ru/go?https://galinka.info/ass/191921-bondage-forced-to-assume-position.php 169234 ashley robbins is a babes http://www.denoffentlige.dk/event/tilmeld?eid=56791&&href=https://galinka.info/strips/124427-blonde-milf-strips-in-vintage-nylon.php 107290 babe source kate bloom bratty http://tarazosanati.blogsky.com/dailylink/?go=httpsgalinka.infonude129807-kiara-mia-bookings-in-la-now.php&id=17 56010 lucy belle sex http://www.the-interweb.com/serendipity/exit.php?url=Z2FsaW5rYS5pbmZvJTJmbW90aGVyJTJmMTI2NDcwLXN1Z2FyLWJyYW5kaS1sb3ZlLWlzLWEtaG90LnBocA== 161534 connor on kinky family http://bacchus-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1b1-qnKafhP51jH7O7MU-salocn4mC4RIhp0pkGTsUq8-1325790883&key=YAMMID-30349099&link=httpsgalinka.infonude116847-club-daily-top-onlyfans-website.php 16955 nickey huntsman posing http://pardubice.idnes.cz/_servix/recombee/collector.aspx?recommendation=000000000024-0000-0000-000000000000&page=A131128_152045_co-se-deje_ava&url=httpsgalinka.infoold58953-old-men-tongue-fucking-pussy-hardcor.php 123856 female fake taxi hot horny minx http://w3.raps.ttct.edu.tw/school/netlink/hits.php?id=106&url=https://galinka.info/babes/81557-big-titty-babe-enjoying-doggy.php 113358 jana sexy brunette defi babes http://ghajar.blogsky.com/dailylink/?go=httpsgalinka.infonude84064-eva-berger-auf-in-deutsch-und.php&id=2 139326 averie moore ftv girls http://land.yingkelawyer.com/QuestionView.aspx?link=b00c8047aa8fff2905047d2e22f6710984a9baceb70482b5fc0f61fc921572bda0411452994b577e&title=&url=httpsgalinka.infostockings90655-annie-cruz-in-black-stockings-getting.php 77762 jenny blighe my fair lady http://undfertig.de/browse.php?url=https://galinka.info/old/76748-casey-calvert-gets.php 21438 kelli sweet blond babe babes http://www.peterblum.com/ReleaseNotes.aspx?ReturnUrl=httpsgalinka.infolingerie132672-bachelor-art-lindsey-pelas.php&ProductName=Professional+Validation+And+More+-+Suite+v3.0.11&Categories=VAM30 41405 hotgirlsbook of summer a special http://www.oelmuehleleopold.at/kuerbiskernoel-leopold-shop.php?PHPSESSID=87c567a649cfc8c31fc167648073aabb&suche=show&kat=&wh=&v=0&sp=d&url_now=https://galinka.info/hardcore/165927-hardcore-threesomes-hardx.php&wk_produktliste=74&wk_produktliste_stk=0&submit_warenkorb_liste=in+den+Warenkorb&wk_produktliste=54&wk_produktliste_stk=1&submit_warenkorb_liste=in+den+Warenkorb 79004 busty codi carmichael sucks and fucks http://bodyworkbydan.co.nz/trigger.php?r_link=httpsgalinka.infosex68233-digital-playground-peta-jensen-general-busty.php 83240 atkgalleria ashley graham undressed sexy brunette http://getcs.ru/projects/6.html?url=galinka.infonude150157-miscellaneous-labiamania-miscellane.php 136980 hot bible love whe http://plz-plz.com/bin/cgi/link/rank.cgi?mode=link&id=210&url=httpsgalinka.infosex93482-sexnaslada-mmm-sexxxx.php 180009 nicole peters exposes her huge natural http://collegy.ucoz.ru.xx3.kz/go.php?url=https://galinka.info/nude/123658-panny-mustache-az-magazin.php 169620 cute aubrey gold shows her butt http://gb.unblock-sites.pro/?cdURL=galinka.infonude19881-alexis-monroe-male.php 183286 mit samantha louise bei http://pro.mollat.com/Utils/RedirectTo?url=httpsgalinka.infonubiles151814-mit-nubiles-milana-fox.php 111654 linda surrender femjoy http://urpiperu.com/trigger.php?r_link=httpsgalinka.infonaughty28411-couch-with-bill-bailey.php 108620 horny wives and soccer moms sucking http://withbible.com/shop/bannerhit.php?bn_id=20&url=httpsgalinka.infonude71193-tatooed-busty-dors-feline-shows-off.php 131670 keisha grey saddle girls http://chessorg.com/linkcounter.php?link=httpsgalinka.infohardcore171499-shemale-graziela-cinturinha-hard-tspornotube.php

Avatar
isoddendonems
1

142268 kristina amanda gets naked after some http://www.asanpat.co.kr/bbs/skin/ggambo6200_link/hit.php?sitelink=https://fellteens.info/babes/125050-one-from-vaults-alin.php&id=data&page=2&sn1=on&divpage=1&sn=on&ss=off&sc=off&keyword=пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ&select_arrange=headnum&desc=asc&no=14 10033 outdoors outdoor teens arina waiting http://sf.ladsp.com/clickRedirect?s=L&url=httpsfellteens.infonaughty143336-naughty-teenage-sweetie-gives.php 48964 teen storage teenpornstorage model xcoreclub young http://redir.idiootti.net/?t=https://fellteens.info/bbw/103764-bouncing-big-guns.php 155653 fat puffy vagina megapornx http://pinecrestacademy.myschoolapp.com/podium/push/Log.aspx?s=722&snd=3582ebe3-0e1c-4c11-b9ca-632179f5c90c&url=httpsfellteens.infoass97290-skater-girl-swipes-right.php&lbl=Pinecrest+Athletics+Hall+of+Fame+Requirements+2019. 97820 sex sleazy matures sleazymatures model modern http://udvorakuhk.cz/trigger.php?r_link=httpsfellteens.infonude104954-okita-anri-uncensored.php 2098 grosse queue en train http://en.e-hotel-samui.com/common/link.php?s=https://fellteens.info/natural/166894-natural-girls-xhamster.php 143032 sarah jessica parker tight pussy reverse http://www.kazkontrakt.kz/modules/babel/redirect.php?newlang=en_US&newurl=https://fellteens.info/nude/101822-glazed-and-typically-tumblr.php 42897 hope howell ftv girls http://www.outie.net/personal/index.php?redirect=https://fellteens.info/amateur/125240-amateur-nice-bj-girl-oral.php 165332 caty cole strips by window sexy http://mjoynerpaintcom.spmd.mobi/analytics/hit.php?nocache=1465446860.9296&r=cutepix.infosexriley-reyes.php&a=3&i=3334972&r2=httpsfellteens.infoanal59760-first-black-cock-scene-anastasi.php 51240 bunheads bailey buntain http://shoppingntmall.page.link/?link=https://fellteens.info/dildo/163281-angelic-teenager-inserting-dildo-teenie.php 155452 wicked jessica drake mobipornsex group sex http://api2.gttwl.net/tm/c/1950/sandy@travelbysandy.ca?post_id=686875&url=https://fellteens.info/bed/4262-nude-wolf-suicide-girls-beds.php 155148 ylyl last one reached limit http://foundersfactory-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1pP1Rl97s3yVaizxFOxKs4qldp0rauiTiAGKPY6n8vfo-0&key=YAMMID-81275688&link=httpsfellteens.infobikini4269-polliana-hanging-out.php 21963 instantfap holly hendrix http://kuba-erlebnisreisen.de/redirect/?url=httpsfellteens.infoteen159343-tiny-teen-marsha-may-made.php 76944 eva lovia takes http://dbcpr.yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1ooIhjLHufXscjGmUtG6YKV51Vjs-INWrn3t4IbWFwao-189624938&key=YAMMID-34564039&link=httpsfellteens.infosexy23743-mojo-was-an-incredibly-sexy-scene.php 122040 gangbang bisexual amusing http://www.harmonyoutdoor.com/exit?url=https://fellteens.info/legs/118654-young-pretty-philly-escorts-pennsylvania-jobs.php&return=/ 165210 new sensations whitney westgate adorable natural http://email.fetnet.net/Mailhunter_a/click.aspx?FET=3&url=httpsfellteens.infonude34114-has-almost-from-a-variety.php&project_no=5875&user_no=394862&Link_no=2752&Trace_No=17&CampaignCode=no&email=fecfec@gmail.com 132671 save as ferrara http://olct.worldsecuresystems.com/BannerProcess.aspx?ID=17251&URL=httpsfellteens.infopussy49528-juelz-ventura-with-pierced-pussy-enjoying.php 120256 model potret si rambut coklat fotografi http://adbr.com.au/?ads_click=1&data=6350-6348-0-4846-1&nonce=52c5115c29&redir=httpsfellteens.infosex76766-naked-sex-nude-fakes-fakesbin.php&c_url=httpscutepix.infosexriley-reyes.php 122496 grannies matures milfs wearing boots xhamster http://go.fanhuan.com/redirect/?tuan=y&site=sixiju.com&p=httpsfellteens.infonude91794-jonathan-togo-gay-nude.php 70822 luna lovely swallowed http://www.maitoutiao.com/proxy?purl=httpsfellteens.infonude55514-kimber-james-taking-eight-inches.php&sid=179&keyfrom=nrlcoupon 15597 set bums panties penny flame http://www.elpasocrossing.com/lcjsjobdetail.php?&source=ZipRecruiter&keyword=&location=&url=httpsfellteens.infonude152328-poke-her-face.php 30337 girls in bikinis babylon http://educacaocontinuada.sbhci.net/?url=https://fellteens.info/nude/123263-morph-by-can-anyone-help.php 86298 kymberlee anne at monsters of cock http://validering.geonorge.no/dashboard/setculture?culture=no&ReturnUrl=httpsfellteens.infonude152956-mia-magma-aus-exklusiver-preis-und.php 166376 outdoor beauties anya blue lingerie http://sesd.usask.ca/login/index.php?url=httpsfellteens.infonubiles84426-mit-nubiles-casey-calvert.php 131819 massage with something extra wtfho http://fr.ghfc.com/newsletter-link.aspx?entityId=&mailoutId=0&destUrl=httpsfellteens.infoanal37371-first-anal-quest-lexy-fox-amazing.php 15689 anonymous comments are permitted but please http://lookastic.co.uk/articles/redirect/?url=https://fellteens.info/anal/35854-cristi-ann-mr-anal.php 85109 woman in bikini swimming on air http://www.paarealtors.com/search/goto.asp?mls=1178141LA=P707443LOC=PMLOF&Type=BROKERLISTING&BrokerID=PMLOF&URL=httpsfellteens.infohairy17825-wearehairy-katie-angel-teaches-a-valuable.php 159379 cheating day before wedding http://www.dddvids.com/rt/engine/thumb.php?l=tmx5x290x95984&c=1&od=1&s=50&u=https://fellteens.info/cum/46120-brazzers-cumshot-western-uncensored-aut.php 41640 angel smalls in five grand piece http://www.salefeel.com/curr.asp?Curr_name=ChineseDollars&url=https://fellteens.info/nude/83893-xbooru-emma-stone-fake-nude-sitting.php 71166 mature toilet sex club http://www.tongguitar.co.kr/shop/bannerhit.php?bn_id=57&url=https://fellteens.info/girls/26232-rylskyart-jeff-milton-sirkel-oct.php

Write a Review

247CityLife

247CityLife

Related post