“Green and Sustainability Business of His Majesty The King”

 “Green and Sustainability Business of His Majesty The King”
Spread the love

ดอยคำ ธุรกิจเพื่อการบูรณาการอย่างยั่งยืนเป็นธรรมกับทุกกระบวนการและทุกคนที่เกี่ยวข้อง

หากจะกล่าวถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ก่อตั้งขึ้นจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยแล้วละก็ ผลิตภัณฑ์ดอยคำ จาก บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ก็น่าจะเป็นสิ่งแรกๆ ที่หลายคนนึกถึง จากแนวพระราชดำริในการแก้ปัญหาความทุกข์ยากของราษฎร คือที่มาของผลิตภัณฑ์คุณภาพดีเยี่ยม รวมถึงแนวทางการทำธุรกิจที่เป็นธรรม ชื่อของ ‘ดอยคำ’ จึงเป็นที่จดจำและเข้าถึงทุกคน พร้อมตอกย้ำถึงการดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ส่งต่อถึงการสืบสาน รักษา ต่อยอด ที่ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องภายใต้การบริหารจัดการของ คุณพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเป็นต้นแบบองค์กรธุรกิจที่ดำเนินกิจการตาม ‘ศาสตร์พระราชา’ ควบคู่ไปกับการมุ่งพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน คุณพิพัฒพงศ์วางแนวคิดและทิศทางที่ดอยคำจะก้าวต่อไปทั้งในปัจจุบันและในอนาคตกับการดำรงไว้ซึ่งปรัชญาแห่งธุรกิจเพื่อการบูรณาการ อันมีทั้งความยั่งยืนและเป็นธรรมกับทุกกระบวนการ ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นับเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

จุดเริ่มต้นของการเข้ามาทำงานกับดอยคำ

พิพัฒพงศ์ : หลังจากสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ผมกลับมาทำงานที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในขณะนั้นจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริให้สำนักงานทรัพย์-สินฯ รับมอบทรัพย์สินและหนี้สินของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง 4 แห่ง จากโครงการหลวง ในปี 2537 มาจดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบ ‘บริษัทจำกัด’ ขึ้น โดยผมเพิ่งกลับจากเมืองนอก และเข้าทำงานที่สำนักงานทรัพย์สินฯ ซึ่งผู้อำนวยการฯ ในขณะนั้น มอบหมายให้ผมมาช่วยงานในตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ จนกระทั่งปัจจุบันผมดำรงตำแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ครับ

แนวทางของดอยคำที่น้อมนำการทรงงานของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ มีรูปแบบใดบ้าง

พิพัฒพงศ์ :อย่างแรกสุดเลย คือ ความจริงใจ เราทำทุกอย่างบนพื้นฐานของความจริงใจ ถ้าคุณบริสุทธิ์ใจในสิ่งที่คุณทำ ไม่คิดจะหลอกลวงกัน ก็จะสะท้อนออกมาในรูปแบบผลลัพธ์ปลายทาง สินค้าดอยคำทุกอย่างนั้นราคาเป็นธรรม ทุกคนที่อยู่ในห่วงโซ่จะได้รับผลอย่างเท่าเทียม เช่น น้ำผึ้งดอยคำ ทุกขั้นตอนนั้น มีคุณภาพด้วยการเลี้ยงผึ้งแบบบูรณาการ เอาคอนโดฯ ผึ้งไปตั้งไว้ในแปลงลำไยที่ปลอดสาร ผึ้งช่วยผสมเกสรต้นลำไย และให้น้ำผึ้งจากเกสรดอกลำไย รวมถึงการเก็บเกี่ยวน้ำผึ้งด้วยกระบวนการธรรมชาติ ได้ทั้งน้ำผึ้งที่มีคุณภาพสูง และผลผลิตลำไยปลอดสาร นี่คือตัวอย่างการดำเนินธุรกิจของดอยคำ ที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

การบูรณาการของดอยคำที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรในกระบวนการผลิต

พิพัฒพงศ์ : เราลงทุนกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรอย่างมาก เป็นหลักเลยก็ว่าได้ เช่น ผลสตรอว์เบอร์รีเดิมทีเป็นสายพันธุ์ที่มาจากต่างถิ่นที่ไม่มีในเมืองไทย เราก็สร้างห้องทดลองเพื่อหาวิธีการเพื่อคัดสรรปรับแต่งสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย หากต้นแข็งแรงแล้ว ก็จะสามารถลดการใช้สารเคมีต่างๆ ได้

เราลงทุนในจุดนี้อย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาด้านการเกษตรอย่างบูรณาการที่สุด รวมถึงงานวิจัยต่างๆ ที่ได้ผลออกมาดี และจะนำไปทำเป็นบทความ (Journal) ตีพิมพ์ในวารสารเพื่อเผยแพร่ เราก็ยินดี อีกทั้งพืชพรรณที่วิจัยออกมาได้ ดอยคำก็ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นเฉพาะของดอยคำ เรายินดีที่จะแบ่งปันให้กับเกษตรกรนำไปปลูก ซึ่งเป็นการพัฒนาด้านการเกษตร และเพื่อสังคมอีกทางหนึ่งด้วย

นี่คือเหตุผลที่ทำให้ดอยคำเป็นบริษัทกิจการเพื่อสังคม ลำดับที่หนึ่ง

พิพัฒพงศ์ : ผมมองว่ามันเป็นการขับเคลื่อนกันจากทั้งสองทาง ดอยคำเองก็ดำเนินกิจการผ่านการพิสูจน์ตนเองมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะด้วยการดำเนินกิจการ จนถึงการผูกสัมพันธ์กับเกษตรกรเพื่อให้พวกเขามีรายได้ที่จะสามารถเลี้ยงตัวเองได้ เป็นรูปแบบ (Model) ที่ประสบความสำเร็จ

ถ้าไปดูงบประมาณของดอยคำ จะพบว่าราคารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในปีหนึ่งๆ นั้น สูงกว่าราคาตลาดทั่วๆ ไป ทั้งนี้ก็เพื่อกระตุ้นเกษตรกรให้เกิดการต่อยอดอย่างยั่งยืน รวมถึงการฝึกสอนและแนะนำการปลูกพันธุ์พืชชนิดต่างๆ แก่เกษตรกร เรียกว่าต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตนเอง ดังเช่นพระราชดำรัสของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 ที่ว่า ‘หน้าที่ใคร คนนั้นทำ’ เราก็แค่เพียงทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเท่านั้นเอง

คำจำกัดความของความเป็น ‘ดอยคำ’ ในมุมมองของคุณ

พิพัฒพงศ์ : ยอมรับว่าไม่เคยคิดอย่างจริงจังถึงสิ่งที่เรียกว่าคำจำกัดความ คิดแต่เพียงว่า ทำอย่างไรก็ตามที่ดอยคำจะรักษาสิ่งแวดล้อม และการดำเนินการเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์อย่างเหมาะสมเท่าที่จะสามารถทำได้ อาทิเช่น การปลูกเสาวรส ดอยคำก็สนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรทำโรงเรือนเล็กๆ เพื่อเพาะปลูกและเก็บเนื้อเสาวรสให้ได้มาตรฐาน HACCP เป็นการแก้ปัญหาเรื่องผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ พร้อมแนะนำข้อมูล ความรู้ต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรมากที่สุด เช่น การคว้านเนื้อเสาวรสด้วยมือจะได้เนื้อที่ใช้ได้เต็มร้อยและคัดคุณภาพดีเยี่ยม รวมถึงเปลือกเสาวรสที่เกิดจากการคว้านเนื้อ ก็แนะนำให้เอาไปเลี้ยงวัวนมต่ออีกทางหนึ่ง เป็นกระบวนการแบบการจัดการขยะเป็นศูนย์ (Zero Waste) ไม่มีขยะตกค้าง เกษตรกรก็ได้ประโยชน์ จะเรียกว่าเป็นแนวทาง ‘Think Green : Do Green : Go Green’ ก็ว่าได้

‘Think Green : Do Green :Go Green’ ของดอยคำในแง่รูปธรรมนั้น ดำเนินไปในแนวทางอย่างไรบ้าง

พิพัฒพงศ์ : นี่เป็นวาระใหญ่ของดอยคำเลยครับ เมื่อเราประกาศว่าจะดำเนินนโยบาย ‘Think Green : Do Green : Go Green’ ในปีนี้ ทุกฝ่ายก็รับแนวคิดมานั่งทำแผน ตั้งแต่ร้านค้าปลีกที่จะเปลี่ยนเป็นหลอดกระดาษก็ดี กล่องกระดาษเปลี่ยนเป็นลังที่สามารถใช้ใหม่ได้ก็ดี ไปจนถึงเปลี่ยนการบริการน้ำดื่มในห้องประชุม จากขวดน้ำพลาสติกมาเป็นเหยือกและแก้ว ของฝ่ายบริหารงานกลางก็ดี รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ ของฝ่ายออกแบบ ตลอดจนการลดการใช้เช็คของฝ่ายบัญชี เรียกว่าโครงสร้างทั้งหมดขององค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด

แนวทางการทำงานของดอยคำในส่วนของการสืบสาน รักษาและต่อยอดมีรูปแบบอย่างไร

พิพัฒพงศ์ : จริงๆ ดอยคำก็เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระผู้ทรงก่อตั้งบริษัทฯ เป็นหลักใหญ่และเป็นหัวใจสำคัญของพวกเราทุกคน แต่ทั้งนี้ก็มีการปรับปรุง พัฒนา และต่อยอดตามกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องคิดว่าจะสื่อสารออกไปอย่างไรเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการและยั่งยืน นำเอาวิธีการใหม่ๆ มาปรับใช้เพื่อให้ได้ผลดี รวมถึงการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจ ที่จะสามารถสืบสานงานต่างๆ ซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราทำมาอย่างต่อเนื่องด้วยกันทั้งสิ้น ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้บนฐานของความรู้ และความคิดต่างๆ เป็นแนวทาง เพราะผมเองก็ใช่ว่าจะอยู่ยืนยาว คนรุ่นใหม่ก็ต้องขึ้นมาแทนที่ ในยุคอีกยี่สิบหรือสามสิบปีข้างหน้าอาจจะไม่ใช่ในรูปแบบเหล่านี้เลยก็เป็นได้

ทำงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทมาถึงสองแผ่นดิน มีความกดดันบ้างหรือไม่

พิพัฒพงศ์ : ไม่เลยครับ ผมถือว่า ถ้าคุณดำเนินชีวิตอย่างไรให้ต่อเนื่อง คุณก็จะเป็นคนเช่นนั้น ทุกคนที่รู้จักผมจะรู้ดีว่า ในแง่ความคิด การปฏิบัติตน เราดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมาตลอด พร้อมนำมาปรับใช้ เช่นนั้นแล้ว ผมก็ไม่เคยรู้สึกกดดันอะไร

การเป็นธุรกิจเพื่อสังคมและการดำเนินกิจการเพื่อให้เกิดผลกำไร ขัดแย้งหรือสร้างความลำบากใจมากน้อยเพียงใด

พิพัฒพงศ์ : จริงๆ ต้องบอกว่าเป้าหมายของดอยคำไม่ได้ต้องการกำไรอะไรมากมาย เพราะส่วนหนึ่งดอยคำเป็นธุรกิจเพื่อสังคมด้วย อย่างในปีหน้า ที่ต้องคิดถึงเรื่องผลกำไรบ้าง ถ้าสามารถปิดได้ตามที่ตั้งไว้ แม้จะไม่ได้มากมายอะไร แต่มันก็จะเป็นข้อพิสูจน์ว่าแนวทางของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 นั้น สามารถปฏิบัติได้จริง เป็นหลักฐานว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนคืออะไร และคุณได้ส่งมอบสิ่งดีๆ คืนแก่เกษตรกรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการมากเพียงพอหรือยัง เราเอากำไรมาลงทุนเพิ่มเพื่อให้เม็ดเงินไหลไปสู่ระบบรากแก้วของสังคม ก่อให้เกิดประโยชน์ในองค์รวมมากเพียงพอหรือยัง นี่คือวิธีคิดแบบธุรกิจเพื่อสังคมอย่างแท้จริง

ดอยคำรักษาแนวทางสำหรับคนทุกกลุ่มอย่างไร

พิพัฒพงศ์ : คงต้องย้อนกลับไปที่ความจริงใจซึ่งได้กล่าวตั้งแต่ต้นนะครับ ของทุกอย่างของดอยคำนั้นยุติธรรมเสมอ ราคาสมเหตุสมผล และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างแท้จริง อาจจะมีบ้างในบางสถานการณ์ที่จำเป็นต้องขึ้นราคาสินค้าจากต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น แต่เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ก็กลับมาตั้งราคาให้สมเหตุสมผลตามเดิม ซึ่งไม่เป็นการง่ายเลย แต่ดอยคำก็ยึดมั่นในแนวทางเหล่านี้ กับความจริงใจ ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่เรามีให้กับสังคม

ดอยคำกับแนวทางในอนาคตที่กำลังจะมาถึง

พิพัฒพงศ์ : ผมคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้ว่า เวลาเปลี่ยนแปลงและเดินไป โครงการกว่า 4,000 โครงการของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 ก็อาจจะถูกลืมเลือนหายไปตามกาลเวลาบ้าง หากไม่มีคนสานต่อหรือพูดถึง ซึ่งในส่วนของดอยคำก็ต้องสืบสานงานด้านนี้ของพระองค์ท่านต่อไป เพราะพระองค์ท่านทรงสร้างดอยคำ เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคมในเรื่องของรายได้ การแก้ปัญหายาเสพติด แก้ปัญหาความคิดต่างทางการเมืองของคนในสังคมยุคนั้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นหลักฐานที่จะบอกต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ในรัชสมัยของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 ที่มีแนวคิดทุนนิยมเข้ามาอย่างหนักหน่วง พระองค์ท่านทรงสู้กับกระแสและความเปลี่ยนผ่านเรื่องเหล่านั้นได้อย่างไร และนี่คือสิ่งที่ผมมองไว้

ตลอดเวลากว่ายี่สิบปีที่ทำงานอยู่ที่ดอยคำ มีช่วงเวลาอันเป็นพิเศษสำหรับคุณบ้างหรือไม่

พิพัฒพงศ์ : บอกได้เลยว่า ทุกวินาทีที่ทำงานอยู่ที่ดอยคำ ไม่เคยมีช่วงไหนที่ไม่รู้สึกดีใจ ทุกวันที่ตื่น ทุกเวลาที่ทำงาน รู้สึกอยากมาทำงาน ทำงานแล้วมีความสุข เพราะผมดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทจริงๆ ในทุกวัน คิดอยู่ตลอดว่าจะทำสิ่งใด ก้าวต่อไปอย่างไร เพื่อให้ดอยคำติดอยู่ในความรู้สึกของผู้บริโภค ด้วยคุณภาพและความจริงใจที่เรามีให้ ขอเพียงผู้บริโภคได้รับรู้ และเลือกใช้สินค้าของดอยคำ ผมก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากแล้ว เรียกว่าเป็นทุกขณะจิตที่ทำงานเลยก็ว่าได้

พระราชดำรัสของล้นเกล้าฯรัชกาลที่ 9 ที่คุณนำมาปรับใช้ในการทำงาน

พิพัฒพงศ์ : สิ่งที่ผมใช้เป็นหลักยึด คือ พระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์มีพระราชกระแสรับสั่งว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ผมคิดว่าเป็นหลักในการที่พระองค์ท่านทรงทำทุกสิ่งทุกอย่างมาตลอดจวบจนวันที่เสด็จสวรรคต เป็นสาระหลักสำคัญเลยก็ว่าได้ ทรงทำเพื่อมหาชนชาวสยามในฐานะพระเจ้าแผ่นดินจริงๆ และนี่เป็นหน้าที่ ที่ต้องการความรับผิดชอบสูงมากต่อราษฎรกว่า 70 ล้านคน

พระองค์ท่านทรงเคยสอนเอาไว้ว่า การจะทำอะไรก็ตามให้ดูภูมิสังคมเป็นหลักประกอบกันด้วย เพื่อให้เหมาะสมและได้ประโยชน์สำหรับคนไทยที่สุด คิดและทำทุกอย่าง อย่างมีกระบวนทัศน์จนประสบความสำเร็จ ดังนั้น การแก้ปัญหาของพระองค์ คือ การแก้ทั้งองค์รวม เป็นการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ ซึ่งทรงทำมาตลอดพระชนม์ชีพกว่า 70 ปี

64 Reviews

Avatar
isoddendonems
1

79459 loreen a russia born http://practiceiq.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sidvalleyneighbourhoodplan.com/girls/134878-barbie-night-reaching-her-hot-orgasm.php 14278 apphrodite takes off some classy undies http://melbourneit.tv/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sidvalleyneighbourhoodplan.com/nude/90926-lauren-phillips-be-thankful.php 51336 brazzers juelz ventura beautiful big tits http://imanagedllc.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sidvalleyneighbourhoodplan.com/lesbian/39896-lezzie-charlotte-stokely-eating-pussy-xhamster.php 10590 sensual brunette babe rene in panties http://curriculumtracker.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sidvalleyneighbourhoodplan.com/fucked/138679-hairy-black-girl-fucking.php 140447 outback by dadingo fur affinity dot http://indoorwaterpark.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sidvalleyneighbourhoodplan.com/nude/99238-angulo-perfeito-fotos-de-bucetas-gostosas.php 88828 brunette girls toy a strap http://www.thegameshow.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sidvalleyneighbourhoodplan.com/japanese/12869-really-beautiful-super-lovely-japanese-dirty.php 76042 lea lexis nick manning pen http://wristband.tv/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sidvalleyneighbourhoodplan.com/beautiful/69908-exclusive-actiongirls-claudia.php 158084 japanese akari hoshino tag ghettohoochies javhdpics http://ww17.esdep.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sidvalleyneighbourhoodplan.com/babes/138463-burningangel-alessa-savage-charlotte-sartre-babeshd.php 54639 raunchy brunette bbw becki likes being http://www.shukoe.com/go.php?url=httpssidvalleyneighbourhoodplan.comnude48720-evil-angel-jennifer-white-mckenzee-miles.php 140763 samantha bbc vs bbw http://fourstarcuba.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sidvalleyneighbourhoodplan.com/pornstar/22986-posh-pornstar-zoey-monroe-in-hot.php 32975 babes brunette chick kelsi monroe gets http://handwater.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sidvalleyneighbourhoodplan.com/fucked/95265-teen-rebellion-hotyoungfuckers.php 148336 bulma ball by amythunderbolt http://joybaer.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sidvalleyneighbourhoodplan.com/lady/54468-mature-lady-syren-de-mer.php 123471 guarda some hairy girls part immagini http://commutility.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sidvalleyneighbourhoodplan.com/girls/89780-rachel-roxxx-hungry-for-a-job.php 7853 julie ann more at bbwdreams http://vacationexpressvalue.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sidvalleyneighbourhoodplan.com/lesbian/151578-fat-skinny-lesbians-on-home.php 46766 emily addison and randy moore shared http://bookmaster.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sidvalleyneighbourhoodplan.com/posing/26589-sporty-girl-andrea-sultisz-posing.php 12691 tana lea cougar training http://mkurkroofingcom.spmd.mobi/analytics/hit.php?nocache=1465038722.9479&r=cutepix.infosexriley-reyes.php&a=3&i=5371917&r2=httpssidvalleyneighbourhoodplan.comlady35872-ladyboy-grace-coed-cutie-cum-creampie.php 23296 sophie anderson eye http://terminixonguard.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sidvalleyneighbourhoodplan.com/girls/51188-teen-girl-sabrina-blond-getting.php 99641 sex twistys natalli di rossa imaje http://ww17.ff-13.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sidvalleyneighbourhoodplan.com/fucked/145670-jordi-el-nino-fucks-his-brother.php 135760 abigail mac artist http://texastwister.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sidvalleyneighbourhoodplan.com/sex/137648-save-as-sexuality.php 709 juline a spreading legs redhead tits http://ourdocuments.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sidvalleyneighbourhoodplan.com/nude/32690-diamond-kitty-el-arte-de-mostrar.php

Avatar
isoddendonems
1

isoddendonems https://eggplans.com/retirement/6-fixed-income-options-for-a-low-yield-environment/?unapproved=1400&moderation-hash=0257e0c891935567d72b2a6d22c4ac62#comment-1400 BouseWrossy http://www.cckchiropractic.com/hello-world/?unapproved=181&moderation-hash=dca13d342c77229e61f87f54976ccd10#comment-181 Whiplehef http://www.njgtech.com/hello-world/?unapproved=104&moderation-hash=2d16d24cf60f235b0848b79fd81b9bff#comment-104 weinogiasibia http://smallbusinesssurgeons.com/design/how-to-get-the-best-android-10-features-on-older-phones/?unapproved=26&moderation-hash=cc0658b67d38206839b7d129567d496e#comment-26 CeariaSig http://centroker.com/uncategorized/hello-world/?unapproved=1737&moderation-hash=83d2343320e9ff964f3009863df45cac#comment-1737 Dastaddedly https://www.ankusconsulting.com/2013/09/the-next-stepa-transition-guide-for-lawyers/?unapproved=1058&moderation-hash=e68a7adc84d86e5707923365826d6da2#comment-1058 Effidabionien https://www.mycricket.ae/batting-bowling-with-brother-cricket-practice/?unapproved=123988&moderation-hash=7a58cf3ffdafc8c42dfd24b7cda81938#comment-123988 Phitidoneeven http://karisacuclinic.com/hello-world/?unapproved=184&moderation-hash=f1a33db0387c6541f90cc03e9e99ad25#comment-184 bestezikemubs https://vinayaksteelfurniture.com/book-through-our-app-and-get-20-cash-back/?unapproved=328&moderation-hash=a88de9f55dd7f745411671c4b130c93a#comment-328 NeappyEvaxy http://www.kauberi.com/fashion-trend-predictions-2020/?unapproved=760&moderation-hash=8aa3bb3504185e61cc362f62bfb67841#comment-760 Phexhoose https://www.kiddopiapreschool.com/teaching-shapes-kids-the-5-tips-2/?unapproved=341&moderation-hash=118b86bab1b099445f2604bc4017406a#comment-341 Sarfatmot http://thewinningpodcast.com/galleries-as-a-slideshow-or-grid-2/?unapproved=233&moderation-hash=bf35d31409f87df33ddcd20d5db1a07a#comment-233 Effelfalarp http://kengroo.com/uncategorized/hello-world/?unapproved=67&moderation-hash=1be5217d64573fcc885336d9a64ef11a#comment-67 Duenceson http://www.cableraildecks.com/?unapproved=1313&moderation-hash=75ddaf5c1a292d59ca03ad9627b5acc7#comment-1313 Dobpietrorsib http://www.eldocare.com/hello-world/?unapproved=156&moderation-hash=e9a8a0889f1e744a51104dea9fe8ff55#comment-156 Prertortatina https://shopmarbleluxebeauty.com/product/613-blonde-element-24-straight-body-wave-full-lace-wig/?unapproved=2011&moderation-hash=622dfcbfb1d81f17cea0870d481fbaa0#comment-2011 Seakendealm http://losangelesaerialimage.com/2019/07/01/using-drones-for-aerial-mapping-and-3d-modeling/?unapproved=1426&moderation-hash=a4e31c5353f40da9640b08498b115169#comment-1426 Monenveri https://astrocaelum.com/sta-ce-biti-sa-nama/?unapproved=45&moderation-hash=5eb488b2dcbf76f2087ce2c9693e7d85#comment-45 RelsItala http://bleachgarage.com/hello-world/?unapproved=1584&moderation-hash=3401d0040f86260d2594987bdf7a9a26#comment-1584 TeeldFiet https://www.glasseyeprods.com/preproduction/7-tips-for-writing-a-corporate-video-script/?unapproved=11042&moderation-hash=585b6956c1bab7093669c158b5a9ea97#comment-11042

Avatar
isoddendonems
1

isoddendonems http://www.topbookmarkings.com/why-cheap-london-escorts-are-being-heavily-sought-for-erotic-therapy-sessions/?unapproved=25&moderation-hash=0c790d1060e51c0b280bb5429f04562b#comment-25 BouseWrossy http://aazox.com/information-about-heart-valve-disease/?unapproved=68&moderation-hash=4d33f5663310da0aac43859cce10a083#comment-68 Whiplehef http://www.cleanenergypath.com/innovative-ways-to-improve-farmers-income/?unapproved=494&moderation-hash=ff21adaf5388f624f530574196ab0c17#comment-494 weinogiasibia https://motorsdoha.com/ar/c8-corvette-convertible-rumored-to-commence-production-from-february-2020/?unapproved=166&moderation-hash=45cd8c1db82f62456b7d94e6315fa087#comment-166 CeariaSig http://www.roomaruba.com/hello-world/?unapproved=190&moderation-hash=c73b19e092c948ced6ec7f5fedc5a1ca#comment-190 Dastaddedly https://mysouthernmommy.com/2019/04/22/charlestons-first-birthday/?unapproved=1261&moderation-hash=8467945159475a6663f28b901a471b8e#comment-1261 Effidabionien http://casaquilting.com/consideraciones-para-acolchar-con-tu-maquina-2/?unapproved=203&moderation-hash=ede79ab447454172a207cae73fe90b5e#comment-203 Phitidoneeven http://megalynkgh.com/business/3-habits-of-highly-effective-entrepreneurs/?unapproved=31&moderation-hash=e699c0f8bcc09ae7c41a6f01f22cd663#comment-31 bestezikemubs https://fringepursuits.com/how-to-get-good-at-ping-pong?unapproved=19061&moderation-hash=102292ab6370d50b6107f60be18e7a16#comment-19061 NeappyEvaxy https://gita-online.com/chapter-1-6/chapter-1/?unapproved=46&moderation-hash=b0001c377a6b72dac172b16dee36e6b3#comment-46 Phexhoose http://sportsyears.com/uncategorized/hello-world/?unapproved=69&moderation-hash=02b31b9a87ccc1a2cf84d15589a7a207#comment-69 Sarfatmot http://www.earfoolpodcast.com/musical-memories-1/?unapproved=991&moderation-hash=bdb7bfe1bd781abd9305b268795aa636#comment-991 Effelfalarp https://georgefokas.com/fokas-beyond-investor-of-the-month-october-2017/?unapproved=31&moderation-hash=33cdd2f8ca538cada6de5dbabe02428b#comment-31 Duenceson http://www.holycowacademy.com/blog/2019/11/29/chi-siamo/?unapproved=44&moderation-hash=b260f824cdee589ab26d440c29217bb4#comment-44 Dobpietrorsib http://taminaaratari.com/2019/07/31/how-much-is-apples-spaceship-headquarters-worth-now-we-have-the-answer/?unapproved=25&moderation-hash=3565c8495a7adcbaa3ddd5dc5a8d6f18#comment-25 Prertortatina http://thesummitbusiness.com/uncategorized/hello-world/?unapproved=26&moderation-hash=a69f144b06bd126fe656ce8e7df5397a#comment-26 Seakendealm https://daowoman.com/duhovnoe-razvitie/lovushki-v-kotorye-popadaet-chelovek-vstupajushhij-na-put-duhovnogo-razvitiya?unapproved=18769&moderation-hash=44bc1e997c63c78d9029528306fa8499#comment-18769 Monenveri http://bangaloreservicecentre.com/hello-world/?unapproved=216&moderation-hash=a6c150191b8c868a01edf77449ba0a55#comment-216 RelsItala https://airmedng.com/2020/04/04/hello-world/?unapproved=101&moderation-hash=2087e9277e99c668d5db9c8ee6de27d7#comment-101 TeeldFiet http://www.mbsbookkeeping.com/hello-world/?unapproved=221&moderation-hash=16a263fe183ba9bf9b5140c5c874b802#comment-221

Write a Review

247CityLife

247CityLife

Related post