หนึ่งเดียวในไทย “เด็กพิการเรียนไหนดี” มหกรรมแนะแนวการศึกษา เพื่ออนาคตคนพิการ

 หนึ่งเดียวในไทย “เด็กพิการเรียนไหนดี”  มหกรรมแนะแนวการศึกษา เพื่ออนาคตคนพิการ
Spread the love

สำหรับการศึกษานั้น แน่นอนที่สุดว่าควรเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงได้รับ เพราะมันคืออุปกรณ์สำคัญในการเรียนรู้ เติบโต ทำความเข้าใจชีวิต และเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้เข้ามา แต่กระนั้นแล้ว สำหรับผู้พิการ การศึกษานั้นก็ดูเป็นสิ่งที่ยังยากที่จะเข้าถึง ไม่นับรวบความพิการที่เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกำแพงสำคัญที่ภาครัฐยังขาดตกบกพร่องไปอยู่ไม่น้อย

แต่ใช่ว่าทางภาครัฐจะนิ่งนอนใจ ด้วยการจัดมหกรรมการศึกษาสำหรับผู้พิการครั้งใหญ่ ‘เด็กพิการเรียนไหนดี 64 ตอน ปั้นฝันเป็นตัว’ ที่แนะแนวการศึกษาสำหรับผู้พิการ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

แนวทางของมหกรรมการศึกษาสำหรับผู้พิการครั้งสำคัญนี้ จะเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาสำหรับนักเรียนพิการแห่งเดียวในประเทศ เพื่อให้นักเรียนคนพิการได้เรียนรู้การค้นหาตนเอง ค้นหาเส้นทางการประกอบอาชีพ พร้อมวางแผนเลือกเรียนในสาขาหรือสถาบันที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง ตอกย้ำว่าความพิการไม่ใช่ข้อจำกัดของการศึกษา และเพราะการศึกษาคือกุญแจสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างอนาคตของคนพิการ

นอกจากนั้น ภายในงาน ยังมีการให้ความรู้เรื่องระบบการสอบเข้าเพื่อศึกษาต่อ การให้ความรู้เรื่องสิทธิทางการเรียนของคนพิการ การรับเข้าและดูแลนักศึกษาพิการจากศูนย์บริการนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยและอาชีวศึกษากว่า 18  สถาบัน อีกทั้งมีกิจกรรมเวิร์คชอปปั้นฝันเป็นตัว การทำแฟ้มสะสมผลงาน และเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ รวมถึงเพิ่มพลังใจจากการรับฟังรุ่นพี่นักศึกษาคนพิการ ที่มาบอกเล่าประสบการณ์การเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักเรียนคนพิการได้รับข้อมูลด้านการศึกษาที่รอบด้าน เป็นแนวทางในการตัดสินใจวางแผนการศึกษาต่อที่ชัดเจนมากขึ้น

นางภรณี ภู่ประเสริฐ สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ว่า สสส. พยายามส่งเสริม เพิ่มทักษะให้เด็กพิการทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึงระบบการศึกษาอย่างเท่าเทียมเหมือนเด็กทุกคน ด้วยการสร้างความรู้ที่ตรงศักยภาพคนพิการ ให้มองเห็นเส้นทางที่ใช่สู่อาชีพที่ชอบ เพราะเชื่อว่าสิ่งที่เรียนรู้ไปจะสามารถทำให้คนกลุ่มนี้นำไปพัฒนาต่อยอดสร้างเป็นรายได้มั่นคง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีโดยที่ไม่รู้สึกแตกต่างจากคนอื่น

ทั้งนี้ จากสถิติรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยประจำปี 2563 ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่า คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการได้รับการศึกษา 1,533,159 คน ในจำนวนนี้ศึกษาระดับชั้นประถมศึกษามากที่สุด อยู่ที่ 1,249,795 คน รองลงมาได้แก่ระดับชั้นมัธยมศึกษา 169,606 คน ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา 35,085 คน ไม่ระบุการศึกษา 24,402 คน และอุดมศึกษา 21,220 คน

จากสถิติดังกล่าวชี้ว่าคนพิการส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษา สาเหตุส่วนใหญ่มาจากปัจจัยแวดล้อมในครอบครัว สภาพร่างกายที่อาจจะทำให้ผู้ดูแลมองว่าไม่เอื้อต่อการเรียน รวมถึงสถานะทางการเงินที่มีส่วนทำให้คนกลุ่มนี้ขาดโอกาสเข้าถึงการศึกษา

มหกรรมการศึกษาสำหรับผู้พิการครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำว่า ภาครัฐยังคงให้ความใส่ใจ และพร้อมจะสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้พิการ ให้สามารถเข้าถึงได้ไม่แตกต่างจากคนปกติ เพื่อสานฝันและเปิดโอกาสของชีวิต และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและสังคมยิ่งๆ ขึ้นไป

247editor

247editor

Related post